คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการ

ดร.เกษม บำรุงเวช

อธิการบดี


อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.อร่าม ชนะโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน


ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฏหมาย


รองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย


ผศ.บุญไท เจริญผล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


ดร.กิติมา ทามาลี

ผู้ช่วยอธิการบดีบริการวิชาการและสหกิจศึกษา


ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์


ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา


ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี