สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ดร.ดำรง พุฒตาล

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ดร.สุรพงษ์ มาลี

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ดร.เกษม บำรุงเวช

อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง

ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์