รับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

DOWNLOAD ใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร...

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

PR ARU Line@

แอดไลน์เพื่อเป็นครอบครัวเดียวกัน.

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือวารสาร

วีดีทัศน์

กิจกรรม/ข่าวเด่น มรภ.อย.