ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1)

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Download ใบสมัครและอ่านรายละเอียดการสมัคร

ประกาศเรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษย์ศาสตร์

สาขานิติศาสตร์ 4 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

สาขาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี(เทียบโอน)

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการจัดการ 4 ปี

สาขาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)


กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Download ใบสมัครและอ่านรายละเอียดการสมัคร

ข่าวเด่น

ข่าว มรภ.อย.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ระบบสารสนเทศ มรภ.อย.

ระบบบริการนักศึกษา

งานทะเบียนและผลเรียน

ระบบบริหารงานบุคคล

งานทะเบียนบริการอาจารย์

ARU Gmail

Acount@aru.ac.th

คำร้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Google for Education

วิธีใช้งาน | ลงทะเบียน : อาจารย์

ระบบสารสนเทศห้องสมุด

ฐานข้อมูล ค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์

หนังสือวารสาร

วีดีทัศน์