เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ