ขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะแบ่งเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้

การประเมินผลการสอน โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้

 1. บันทึกข้อความขอรับประเมินผลการสอน
 2. ปส.อย. 1
 3. ปส.อย. 2

***หากกระบวนการประเมินผลการสอนแล้วเสร็จ ต่อไปจะเป็นกระบวนการขอส่งผลงานทางวิชาการ***

การขอส่งผลงานทางวิชาการ โดยมีเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้

 1. ตัวอย่างบันทึก ผศ.
 2. กพอ. 03
 3. กพอ. 04
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปว.อย. 1
 5. แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
 6. แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ
 7. แบบรับรองผลงานวิจัย
 8. แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้