ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

พิธีวางพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีวางพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานวางพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ และ อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 12 ราย จาก 5 สาขา โดยแบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีพร้อมด้วย บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการ “กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (กิจกรรมปลายน้ำ)”

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและประเมินผลโครงการของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ (กิจกรรมปลายน้ำ)” โดยกิจกรรม “ถอดบทเรียนการเรียนรู้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปี 2563

ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นปี 2563 โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร และรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และแนวทางในการศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมีชีวิต ห้องสมุดมนุษย์

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่หนังสือมีชีวิต ห้องสมุดมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 งานสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การสัมภาษณ์และการสาธิตการทำกระเป๋าหนัง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สวท.รวมใจไร้คาร์บอน & กิจกรรม 5ส”ประจำปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “สวท.รวมใจไร้คาร์บอน & กิจกรรม 5ส”ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” Thailand Research Expo 2020

ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” Thailand Research Expo 2020 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สัมมนาการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และตัวแทนอาจารย์ บุคลากร ตัวแทนคณะกรรมการ ITA เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018”

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้ทำการรับมอบหนังสือภาพวัตถุจัดแสดงของสถาบันอยุธยาศึกษา (ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

รับมอบสื่อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบสื่อสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมจากนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาจัดมุม Eco Learning ในส่วนของห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ”

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี สำหรับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการที่สังกัดส่วนงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งและมีแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับงาน ศาสนพิธี รัฐพิธี และงานพิธีต่างๆ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์วรางคณา ปัญญามี และอาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะบรรณาธิการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมคณะบรรณาธิการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทและ หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่องบทบาทและ หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่เพื่อสรุปข้อมูลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อสรุปข้อมูลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020”

ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร คือ นายอำนาจ แก้วภูผา และนางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2020

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2020

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

พื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากร ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อุดร นามไพร และอาจารย์สมนึก สมนาค

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานอย่างรวมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำงานอย่างรวมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ และนางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ถนัตถ์โรจ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากร กองนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชัน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษในงานบริการวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยมีกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ English Camp

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีน้ำ โดยวิทยากร คือ คุณจักรี รวมศิลป์ ศิลปินอิสระ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อม“ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู EDU 116”

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“ก้าวแรกสู่วิชาชีพครู EDU 116” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนพริก (สวนไผ่ by ยายลี)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ “สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ “สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น” ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และ “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ไพบูลย์ ภู่พวง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ตัวแทนกลุ่ม 11 ในการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมทีมวิทยากร ในกิจกรรม Red Star

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมทีมวิทยากร ในกิจกรรม Red Star เพื่อวางแนวทางในการจัดกิจกรรมอบรมให้นักศึกษา ภาคปกติ ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเชียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์”

ระหว่างวันวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR และนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 นี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรม ณ วัดธรรมิกราช

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บุคลากรได้มีการตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณนัดดา ยาชุดะ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Furukawa, คุณนัฐวัฒน์ วิจิตรทัญนุกูล ล่าม/QA บริษัท Thai Nippon Foods และ คุณกานต์รวี มีวุฒิสม พนักงานต้อนรับฝ่ายหน้า โรงแรมอโยธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์”

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อที่สาธารณะ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษากับคณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐ 1

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่แนะนำอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่แนะนำอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 แบบออนไลน์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ พิจารณาร่างข้อบังคับชมรมห้องสมุดสีเขียว แผนการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีการจัดประชุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เยี่ยมชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกสุดยอด OTOP 63 กลุ่มภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 3563 อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการ และทีมวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายเชิงประเด็น C-ubi เครือข่ายภาคกลางตอนบน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาทุนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการนักศึกษาทุน ปันฝันให้น้อง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เยี่ยมชมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดภาคเรียนและใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการผ่อนผันและคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่แนะนำอาชีพการทำไข่เค็ม และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อแนะนำอาชีพการทำไข่เค็ม และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่ ให้กับประชาชน ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ กรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”โดยมีการบรรยายธรรมเทศนา หัวข้อ "New Normal วิถีปกติใหม่ รอบรู้ ยอมรับ ปรับตัว"

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ KM และข้อมูลในระบบ Che QA Online

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการ “พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อแนะนำการทำการตลาดในการจำหน่ายกระเป๋าหนัง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมมอบหมายงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการรวบรวมความรู้จากภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมการพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน จัดอบรมการพัฒนา Objectives & Key Results (OKR) สายสนับสนุนวิชาการ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 3/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้รับสมัครงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

รับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเชี่ยวชาญ ทรัพย์สุริต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20,000 บาท

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “88 ปี 24 มิถุนาฯ อภิวัฒน์ประชาธิปไตย 120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์”ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา”

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา” ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้าน คลองจิก โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ การออกแบบลายเสื้อ กระเป๋า และผ้าคลุม อเนกประสงค์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561–2565

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้ประสานงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมผู้ประสานงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมตรวจรับซิม TOT

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบซิมการ์ดจากผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,736 ซิม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

การจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก ประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระพิจารณาประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญเลขา มากบุญ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และโปรแกรม Google Classroom

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ในโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และโปรแกรม Google Classroom

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 2 “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 2 “โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผ่นปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผ่นปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุมผ่านระบบ Application Zoom

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

จัดทำคลิปวิดีโอ การผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้และกระดาษนิตยสารเก่า

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือ จำนวน 104 เล่ม และวารสาร จำนวน 234 เล่ม ที่ได้รับบริจาคจากคุณปารีณา จินตนาวงษ์ ให้กับเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 1 ทั่วไป หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้อง และหมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมหารือจัดกิจกรรมในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 “การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 “การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการเผยแพร่ และอธิบายการใช้คู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 3 “การจัดการทรัพยากรและพลังงาน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 3 “การจัดการทรัพยากรและพลังงาน” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์” เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมติดตามการดำเนินงานของห้องสมุด

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของห้องสมุด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร. นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิเทศศาสตร์ CSR นิเทศอาสาพัฒนาสังคม ปีที่ 6 โดยนำเงินรายได้จากการจัดงานนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 และเงินบริจาค มาจัดซื้อหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลอุทัย โรงพยาบาลบางปะอิน และโรงพยาบาลบางบาล

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ ของอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เรียนได้ในบ้านมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เรียนได้ในบ้านมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

น้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานชุดฝึกอบรมรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

มอบเงินบริจาค จากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย นางทิวาพร ส่งแสง รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและนางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล นักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

จัดทำ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิต

ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชคาม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เพื่อติดตาม “กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ำ)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน”

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วาระฉุกเฉิน) ในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ฉบับประชาชน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่ นพ.ศรัณย์ ศรีคำ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัfพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ปัณณธร หอมบุญมาตัวแทนจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน champ และทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน

ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2563 อาจารย์ฤดี เสริมชยุต รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ประกอบด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบอาจารย์ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ญ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ราชภัฏอยุธยา พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมาตรการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคาร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ในภาคเช้าได้จัดอบรมให้ความรู้การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก่บุคลากรภายในของทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมต้นโมก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วยอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร นักศึกษาชมรม SE-UBI และคุณอรัญญา กรภพกันต์ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจชฎาไท

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีรองคณบดีและประธานหลักสูตร เข้าร่วมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ลวดลายสู่การออกแบบเชิงพาณิชย์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563