ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การจัดทำเจลล้างมือไว้บริการทุกเคาน์เตอร์บริการต่างๆ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ในการฆ่าเชื้อ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

โครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง” ณ ห้องประชุม โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยูธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศให้กับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม อาจารย์ทัศนี สุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สำหรับครูปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ กำหนดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สำหรับครูปฐมวัย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ และ ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “ชวนน้องเล่นกีฬา”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “ชวนน้องเล่นกีฬา” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 1, 5-6 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียน อบรมทฤษฏีและการปฏิบัติของกีฬาแต่ละชนิดและแข่งขันกีฬา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ราชภัฏอยุธยาตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก เรียนรู้และเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลตัวเอง จาก COVID-2019

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคซาร์สและเมอร์สที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไวรัสตัวใหม่นี้แพร่ระบาดหนัก ในประเทศจีน และอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยมีความรุนแรงเทียบเท่ากับ โรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์กรอนามัยโลกยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่เราควรตระหนัก เรียนรู้วิธีการป้องกัน และรับมืออย่างรู้เท่าทัน ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมาตรการการป้องกันและดูแลบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินกับนักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินกับนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสม นักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยว นักกีฬาเปตองคู่ชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอนผลิตหมอนหลอดและถุงกระดาษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผลิตหมอนหลอดและถุงกระดาษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะวิชา ทั้ง 4 คณะ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2563 วิทยากรผู้ประกอบพิธี คือ ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจำปีพุทธศักราช 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับเด็กอนุบาลโรงเรียนวัดนาค อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยธยาเกมส์”

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบเจลแอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาและนักศึกษา ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกราสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ อาจารย์ชาลี เส้นขาว อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ และคุณเกียรติยศ ศรีสกุล เป็นผู้แทนในการนำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ประมาณ 800 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวนประมาณ 800 ชิ้น มามอบให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในงานกีฬาสัมพันธ์ภายใน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย อาจารย์พัชราภร พูลบุญ อาจารย์ พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ และอาจารย์วิชุดา พลยางนอก อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึงคุณนภารัตน์ จำเนียร และ คุณยุธิดา เข็มปัญญา บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2563 กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ศิลปะ”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ศิลปะ” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2564)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง พ.ศ.2564) ตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.1)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต” โดยเชิญ อาจารย์ สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการจัดอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการ เทคนิค และวิธีการเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการ เทคนิค และวิธีการเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคสนาม

ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคสนาม ณ โรงเรียนศรีเนห์รู อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์สุพินดา เพชรา และ อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร และ อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา โสมะภีร์ และคุณลำจวน โสมะภีร์ ครูภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากใบมะพร้าว เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล แสงนิล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “333 ปี วัฒนธรรมไทย - เทศ ฝรั่งเศส - อยุธยา”

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “333 ปี วัฒนธรรมไทย - เทศ ฝรั่งเศส - อยุธยา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยนำนักศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในชั้นเรียนอนุบาลของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร และเสถียรธรรมสถาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

“จิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก”

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก”ทำความสะอาดทางเท้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยและบริเวณสะพาน เทพหมี โดย เก็บขยะ เศษใบไม้ และทำความสะอาดพื้นถนน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 /2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 /2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท จาก Graduate School of Education Shiga University ประเทศญี่ปุ่น

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท จาก Graduate School of Education Shiga University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) โดยอบรมเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก WebOpac, ฐานข้อมูล ABI/Inform Collection, การสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ (ThaiLis)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานหัตถกรรมจักสานจากใบมะพร้าว” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณลัดดา โสมะภีร์ และคุณลำจวน โสมะภีร์ ครูภูมิปัญญาการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากใบมะพร้าว เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพชีวิต”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC 2020)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC 2020) วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ITA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020)

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สัมมนาและจัดนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและจัดนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานการประชุม เ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพนธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม MN TEAM คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมปรึกษาหารือตามกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือตามกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนโครงการวิจัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม นำคณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบน้ำดื่ม จากบริษัทในเครือ จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง (ฮอนด้าอ่างทอง)

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบน้ำดื่ม จากบริษัทในเครือ จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง (ฮอนด้าอ่างทอง) โดยมี คุณวรรณวิภา อัศวราชันย์ เป็นผู้มอบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์สะเต็มศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรก) ซึ่งดูแลโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อการสอน สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เนื่องในวันครบรอบ 472 ปี คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เนื่องในวันครบรอบ 472 ปี คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการเสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก”

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก” โดยเชิญสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิกสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดทูตวัฒนธรรม (ฝ่ายหญิง) นางสาวธิดารัตน์ สุภาพิชิต และนายธัชพล ปรางบาง ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดทูตวัฒนธรรม (ฝ่ายชาย) ในการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

กิจกรรมเฝ้าระวังการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยการนำของ ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้ดำเนินการให้ครูเวรเฝ้าระวังและให้นักเรียนใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร”

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา วัฒนะ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายรักวิทย์สนุกคิดกับฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ ARU ตามแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชนะการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคม

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning กับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว”

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว” โดยมีทีมงานสื่อสารองค์กร นักศึกษาแอมบาสเดอร์ และนักศึกษาทุน ร่วมให้การต้อนรับครูแนะแนว ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย อบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กรและการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดภูเขาทอง และวัดกุฎีลาย จำนวน 9 รูป

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผศ.ภรภัทร นิยมชัย และคณะครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library&IT Faire 2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library&IT Faire 2020

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับใช้ในห้องสมุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

การแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรีในงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทรุ่ยพ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทรุ่ยพ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40TH WUNCA)”

ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40TH WUNCA)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

จับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะกราบคารวะสวัสดีปีใหม่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง และวัดพระราม ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2563 โดยมีการกินเลี้ยง จับฉลากมอบของขวัญให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขอพรและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้ากราบ ขอพรและสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจโท อมรรักษ์ หุวะนันทน์ อดีตหัวหน้านายตำรวจประจำสำนักพระราชวัง ปัจจุบันดำรงแหน่งกรรมการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนมกราคม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ ประจำเดือนมกราคม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอำนาจ แก้วภูผา บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบลเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

มอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้แก่สื่อมวลชน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

เข้าคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

กีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 18

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

สวัสดีปีใหม่ 2563 กินเลี้ยงจับฉลากแลกเปลี่ยนรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2563 กินเลี้ยงจับฉลากแลกเปลี่ยนรางวัล โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Full stack web development”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “Full stack web development” ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 31119 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนผ่านกล้องดูดาว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ท้องฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนผ่านกล้องดูดาว และแว่นสุริยะ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เนื่องในโอกาสที่ ได้รับ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี พร้อมทั้งทีมงานผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเขียนงานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “เขียนอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ

อวันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม 5ส โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารและกำจัดขยะมูลฝอยรอบอาคาร ล้างแอร์ตามชั้นต่างๆ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพพระเทพไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.3)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพพระเทพไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

มอบโล่และรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบ Pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดมอบโล่และรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบ Pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 อันดับที่ 1-3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมหัวหน้าสำนักงานคณะและเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ขอพรจากท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิทยวิชาการ งานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT Fair 2020"

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิทยวิชาการ งานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT Fair 2020"

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้สะเต็ม (Science Film)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้สะเต็ม (Science Film) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

พิธีการต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม จากประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีการต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรคนงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง ทำความสะอาด (ถนนรอบเกาะเมือง)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภากาแฟ แบบไม่เป็นทางการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning สำหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฎิบัติการ Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้สำหรับครูสังคม ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

แข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระดับประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

นิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย”ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สัมมนาโครงการ เรื่อง “เส้นทางสู่ปลัดอำเภอ”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 นักศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการ เรื่อง “เส้นทางสู่ปลัดอำเภอ” วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 (ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 (ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันกลอนสด ระดับประเทศ

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเขตภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกลอนสด ระดับประเทศ ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต ครั้งที่ 11

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ Mr.Koichiro Arita Managing Director Mr.Kazuki Kodera

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมแนวทางการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในสถานประกอบการและความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาระบบสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน ณ ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิสิริพัฒนาคุณานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับท้องถิ่น” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร จำนวน 48 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหัวโขน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการนำเสนอผลงานในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนำเสนอผลงานในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

กีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "HUSO Sport Day 2019"

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 "HUSO Sport Day 2019"

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีนักศึกษานำเสนอโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ร่วมลงคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนน อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์อ้อมใจ การสมอรรถ หัวหน้างานสภาพแวดล้อมและอานามัย จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

วันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นเอก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต ได้เข้าร่วมเป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นเอก มีนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครูและการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ CCR กับหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาจารย์สาขาวิชาการศึกปฐมวัย

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ CCR กับหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาจารย์สาขาวิชาการศึกปฐมวัยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” National Creative Work Presentation VRU Folk Contemporary Festival 2019

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” National Creative Work Presentation VRU Folk Contemporary Festival 2019

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานบริหารงานบุคคล และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงพยาบาลราชธานี จัดอบรมเรื่องสุขภาพในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารราชการไทยกับ Disruption”

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารราชการไทยกับ Disruption”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม และคณะครูโรงเรียนสาธิต ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมตามโครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งมรดกโลก และกิจกรรมจิตอาสาสานฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบวกจั่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562