ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาคปกติ ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข และอาจารย์พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต เป็นเป็นวิทยากรและร่วมให้คำแนะนำ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 “ความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคดิจิตอล” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

“จิตอาสา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 62 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย จัดกิจกรรม “จิตอาสา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” โดยทำความสะอาดโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการอุทธรณ์ระดับที่ผ่านการทดสอบสำหรับนักศึกษารหัส 60,61 และ62

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการอุทธรณ์ระดับที่ผ่านการทดสอบสำหรับนักศึกษารหัส 60,61 และ62

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูล และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

แสดงมุทิตาจิตแด่พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ และอาจารย์ ดร. ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช เป็นวิทยากรการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3 “กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3 “กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

กีฬาสีภายในโรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน, ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน, นายปิยะ ภิณโยผล, นายวัชราสน์ ไชยสัจ, นายธนากร ขำวิไล และ นายตะวัน สุริยวงศ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมการใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการใช้ Google Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดอบรมการใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการใช้ Google Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 10/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 10/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “วิกฤตการณ์จราจรไทย กรณีศึกษา : วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ ในการขับขี่”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “วิกฤตการณ์จราจรไทย กรณีศึกษา : วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ ในการขับขี่”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

นิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 ตอน Music Space “ปล่อยใจไปกับเพลง ครื้นเครงไปกับเพื่อน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 6 ตอน Music Space “ปล่อยใจไปกับเพลง ครื้นเครงไปกับเพื่อน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการการใช้ทักษะสื่อสารเพื่อนำเสนองานประยุกต์ศิลป์ สำหรับนักศึกษา

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการใช้ทักษะสื่อสารเพื่อนำเสนองานประยุกต์ศิลป์ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการเลิศล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนครศรีอยุธยา และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเลิศล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา“การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน และกลั่นกรองผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นำโดย อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนยบ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย อาจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการ นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก ที่ปรึกษาผู้ประกอบการและผู้ประกอบการในการบ่มเพาะของศูนย์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การสัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ การสัมมนาวิชาการและการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะครอบครัว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธุ์ และนายสราวุธ คำสัตย์ พร้อมทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชน และยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจรสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการจัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจรสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาหลังการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาหลังการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 53 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภท“ทุนแบบได้เปล่า” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานสัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภท“ทุนแบบได้เปล่า” ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานรากครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง”

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณีลอยกระทง” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิว อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะการแปลอย่างมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ได้จัดโครงการปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า MONEY MONSTERS คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน Season 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อรากฐานสังคม ณ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ มหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ร่วมแสดงดนตรีงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรี ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิต

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ ววรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ศูนย์ภาษาสัญจร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมศูนย์ภาษาสัญจร สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานสื่อสารองค์กร จัดประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบิน และเทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแผนงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมแผนงานวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย”

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย” ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นำโดย ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) เขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม อบรมการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม วิทยากรโดยอาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และ อาจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

การคัดเลือกนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 5 โดยมีรุ่นพี่ ARU AMBASSADOR คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องผู้สมัคร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 18 คน โดยมี ม.ล.พงษ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ครูช่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานหัวโขน เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในการปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ปีที่ 23

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม และคณาจารย์ นักเรียน ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.3 จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ปีที่ 23

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม คุณเปี่ยมศักดิ์ ชมญาติ ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

จุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม แด่ในหลวงรัชกาลที่ 5

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม แด่ในหลวงรัชกาลที่ 5 เมื่อวันพุธ 23 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการ SAKAI-ASEAN WEEK 2019

ระหว่างวันที่ 5-21 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ SAKAI-ASEAN WEEK 2019 ณ เมืองซาไก จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Start up

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สมเกียติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI และอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อร่าม ชนะโชติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตร 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมทีมงาน คณะกรรมการบริการวิชาการและฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีกิจการพิเศษ ประชุมทีมงาน คณะกรรมการบริการวิชาการและฝึกอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2019”

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2019” รอบตัดสิน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

งาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th”

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มอยุธยา ครั้งที่ 10 : AYUTTHAYA CONTEMPORARY ART 10th” ระหว่างวันที่ 19 - 27 ตุลาคม 2562 ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานบริหารหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และประธานบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2562 ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : โครงการหลักร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019” (รอบตัดสิน) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม SCIENCE & TECHNOLOGY SMART IDOL 2019

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม การประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม SCIENCE & TECHNOLOGY SMART IDOL 2019 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรม Train the Trainers For Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA Challenge

ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วย นายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าเกณฑ์ start up

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ” จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

งาน “คิดถึงคนบนฟ้า”

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม งาน “คิดถึงคนบนฟ้า” จัดโดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมงานบุญออกพรรษา - (ตักบาตรเทโวโรหณะ) ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

มอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนจากโรงเรียนสวนป่าองค์พระ

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนจากโรงเรียนสวนป่าองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 222 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

จิตอาสาถวายพระราชกุศล

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

บริการ ยืม-คืน บริการสั่งซื้อหนังสือ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 11.00 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเชิงรุก โดยมีบริการ ยืม-คืน บริการสั่งซื้อหนังสือ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมรับฟังการชี้แจงมาตรฐานภาระงาน

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมรับฟังการชี้แจงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

รอบรมเตรียมพร้อมสู่ครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเตรียมพร้อมสู่ครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชุนผลิตเผือกหอม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกุล”

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาฯ และทูตสะเต็มจากสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชุนผลิตเผือกหอม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกุล” หลังเข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนางานวิจัยร่วมกับทูตสะเต็ม ตลอดปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563)

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 คุณเผชิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง ได้เข้ามาสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมส่งผลงานเรื่องสั้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Freshy Day HuSo 2019”

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “Freshy Day HuSo 2019” รอบคัดเลือกการแสดงความสามารถพิเศษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการ เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 127 ปี

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 127 ปี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองบริการการศึกษาจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

เสวนาเปิดตัวหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ”ไ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสวนาเปิดตัวหนังสือ “พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ”ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยทีม เรื่องกล้วยกล้วย (BANANA STORY)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์”

ระหว่างวันที่ 16 และ 19 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562จาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งานเกษียณอายุราชการ ผศ.ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ “วิทยาศาสตร์รวมใจ ฝากไว้คิดถึงกัน”

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดงานเกษียณอายุราชการ ผศ.ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ “วิทยาศาสตร์รวมใจ ฝากไว้คิดถึงกัน” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 50 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่อารุณี วงศ์หาญ ประธานกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินไทย – ดินญี่ปุ่น ตำบลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพทักษะกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาครู"

ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 10 สาขาวิชา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพทักษะกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาครู"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ARU พบครูแนะแนว มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท ให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้กับครูในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตรให้กับครูในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั้งภายในและโครงการภายนอกโรงเรียนที่นักเรียนสามารถคว้ารางวัลในหลายโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019”

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2019” (รอบความสามารถพิเศษ) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ฏิบัติหน้าที่ล่ามให้นักกีฬาชาวต่างชาติ ในงานชักเย่อนานาชาติ Asian Tug of War Championship

ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2562 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้นักกีฬาชาวต่างชาติ ในงานชักเย่อนานาชาติ Asian Tug of War Championship

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

บรรยาย เนื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยาย เนื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562” จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพบปะหารือแบบไม่เป็นทางการ “สภากาแฟ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จากคณาจารย์ประจำ ณ สำนักงานคณะทั้ง 4 คณะ โดยมีรายชื่อผู้สมัครทั้งสิ้น 9 ราย เมื่อสิ้นสุดเวลา มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง จำนวน 182 ราย จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 333 ราย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

“อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตร ที่ 1 ) สำหรับผู้มีประสบการณ์”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการ“อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตร ที่ 1 ) สำหรับผู้มีประสบการณ์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562 โดยมี นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการ ภาค 14 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมการเตรียมตัวสอบภาค ก. (ก.พ.) สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมตัวสอบภาค ก. (ก.พ.) สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ศึกษารูปแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อาทิเช่น การศึกษาการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กำแพงเมืองกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งาน มรภ.อยุธยา ร่วมใจสานสายใยมุฑิตา

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน มรภ.อยุธยา ร่วมใจสานสายใยมุฑิตา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชาธิปไตยในโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดตั้งสภานักเรียนขึ้น จำนวน 19 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

พิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “รู้รักษ์ตนเอง เข้าใจสิทธิมีจิตสาธารณะ” ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยในช่วงเช้ามีการแนะนำอาจารย์กับนักศึกษา และนำเสนอมหาวิทยาลัยของ 2 สถาบัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมการทำงานเป็นทีมการให้บริการ และบุคลิกภาพในการทำงาน

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการทำงานเป็นทีมการให้บริการ และบุคลิกภาพในการทำงาน” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ลงคะแนนคัดเลือกด้วยวิธีหยั่งเสียง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการรับลงคะแนนคัดเลือกด้วยวิธีหยั่งเสียง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉันทิช ช่วยชู อาจารย์พิเศษ สาขาวิชามีเดียอาร์ต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยวิทยากร คุณอาภาพรรณ จันทนฤกษ์ เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

“หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR”

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร)

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประชุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธาน การประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกร

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ต้อนรับ Professor Dr.Shinya Oba จาก Gifu University และ Professor Keiko Kikuchi จาก Chubu-Gakuin Colleg

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Shinya Oba จาก Gifu University และ Professor Keiko Kikuchi จาก Chubu-Gakuin College และ Interpreter เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง Early Intervention ของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวาวัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระพิจารณา จำนวน 10 วาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบวาระพิจารณา จำนวน 8 วาระ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบมีดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ อาจารย์อ้อมใจ การสมอรรถ หัวหน้างานอนามัยและสภาพแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของครู อาจารย์ และนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ งานอนามัยและสภาพแวดล้อม จึงดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลราชธานี ให้คณะแพทย์และพยาบาลเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ส่งมอบห้องสมุด ณ ชุมชนบ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” โดยส่งมอบห้องสมุด ณ ชุมชนบ้านอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ARU Ambassador และกิจกรรมนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ARU Ambassador และกิจกรรมนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับน้องเชิงสร้างสรรค์

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ คอยดูแลความเรียบร้อย การจัดกิจกรรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

เติมรักให้น้อง “Season 15

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 15”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า”นั่งรถชมเมือง แห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า”นั่งรถชมเมือง แห่ผ้าห่มองค์พระ ณ วัดไชยวัฒนาราม และวัดพุทไธศวรรย์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ส่งมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการ “อภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562