ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr.Nobuyuki Sakaya ตัวแทนจาก Sakai City

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก ARU WALK RALLY ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปี

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอายุครบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม

โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการนำของ อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ร่วมกับคณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย”

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง บรรณารักษ์ และนางสาวเมตตา สังข์ทอง ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจากนางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบห้องสมุด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ประกวด และการแข่งขันต่างๆ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรและเงินรางวัลผู้ประกวด และการแข่งขันต่างๆ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูพระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

งานสัมมนา ASEAN Smart Cities Network (Ascn) Conference and Exhibition 2019

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นำโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายมานิช โชติช่วง เข้าร่วมงานสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมนักศึกษาทุนเครือข่ายโรงเรียนแนะแนวการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนักศึกษาทุนเครือข่ายโรงเรียนแนะแนวการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพื่อเซ็นสัญญารับทุนเรียนฟรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนประถมสาธิตเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย อาจารย์กนกพร ศรีทองแดง พร้อมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม ระดับชั้นมัธยมต้น และระดับชั้นมัธยมปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกีบรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ สสวท. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ สสวท. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 30 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะครุศาตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “Sex เพศสภาพ กับสังคมไทย”

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “Sex เพศสภาพ กับสังคมไทย” ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนา“วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา“วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีไหว้พระวิษณุกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การเก็บข้อมูลการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม ให้การสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง การสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย คุณครูปัทมา มากขุนทด คุณครูวรรณพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ และคุณครูพลูสวัสดิ์ มะลิแย้ม นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ แข่งขันตอบปัญหาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมน้อมคารวะศิลปินแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดยอาจารย์พิศาล สีสด พร้อมนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมคารวะศิลปินแห่งชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สาธิตมัธยมน้อมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผ่นดินและงานวันแม่แห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสาธิตมัธยมน้อมสดุดี ภัทรราชินีศรีแผ่นดินและงานวันแม่แห่งชาติ 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการเยี่ยม ยล ชมต้นไม้ทรงคุณค่า “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการเยี่ยม ยล ชมต้นไม้ทรงคุณค่า “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

บายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 31021 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมบุคลากรในงานพัสดุและงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน น.ส.เพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมบุคลากรในงานพัสดุและงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

“การแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ระดับภาค

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “การแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ระดับภาค

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จากเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

งานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย"

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

แถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว”

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นางกันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกันจัดแถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว” ณ บริเวณวัดพระงาม ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ”

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ” ให้กับคณาจารย์ วิทยากรโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำการดูและนักศึกษาใหม่ของคณะแก่ผู้ปกครอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,349 ราย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

ร่วมการแข่งขัน Japan Contest 2019 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Japan Contest 2019 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ และการแข่งขันทายปัญหาญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1.นักศึกษาค่ายปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น. 2.นักศึกษาค่ายปฐมนิเทศฯ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการ DIY โมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ DIY โมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมผู้ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนีสารสนเทศ กลุ่มงานระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม พร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

อบรมเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการครู ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการครู ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และเด็กปฐมวัย จำนวน 236 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รักษากราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการศึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ"

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารและจัดการห้องเรียนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 111 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารและจัดการห้องเรียนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร : เสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษา”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร : เสียงสะท้อนจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการประดับตกแต่ง”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ณ ห้อง 114 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการประดับตกแต่ง”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนสำหรับครูประถมมืออาชีพ”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 112 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการควบคุมชั้นเรียนสำหรับครูประถมมืออาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เสริมสร้างคุณลักษณะครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการจับจีบผ้า”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เสริมสร้างคุณลักษณะครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการจับจีบผ้า”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “ทักษะทางวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรมภาษา Python”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 31110 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “ทักษะทางวิทยาการคำนวณด้วยโปรแกรมภาษา Python”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การจัดการในชั้นเรียน”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 110 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การจัดการในชั้นเรียน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ปกครอง 109 ชั้น 1 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากทฤษฎีสู่บริบทสถานการณ์จริง”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 113 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมหัวหน้างานทุกงานในกองกลาง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานทุกงานในกองกลาง ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“กิริยามารยาทและความรักความศรัทธาในวิชาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการอบรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นำโดย นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมโครงการ LIBRARY TOUR จิตอาสา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ LIBRARY TOUR จิตอาสา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 โดยช่วงเช้านักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยมีการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี การบรรยาย เรื่อง แนะนำสถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคศรีอยุธยา วิทยากรโดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ การบรรยาย เรื่อง โบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา วัฒนธรรมอยุธยา วิทยากรโดยนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัด จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานนพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่ทำคะแนนระดับดีเยี่ยม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาที่ทำคะแนนระดับดีเยี่ยม และอบรมปรับความรู้พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำคณาจารย์ตามสาขาวิชาต่างๆ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” และหัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา”

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 อบรม หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย” และหัวข้อ “การปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมการเขียนโครงการ และการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการ และการใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนประถมสาธิต

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิตเป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ

ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานินทร์ ชื่นใจ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี เจ้าหน้าที่วิจัย นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิชา 4 คณะ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการพลังงานสัญจร ประจำการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการพลังงานสัญจร ประจำการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปิโตเลียมของประเทศไทยที่มีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานในพิธีและกล่าวอบรมนักเรียนให้เรียนรู้ถึงความหมายของเครื่องโต๊ะหมู่บูชาต่างๆ ในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

“การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น” โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภารการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัยหัวหน้างานประกันคุณภาพ นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภารการศึกษาภายในตามแนวทาง สกอ.ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการโรงเรียนรักวิทย์ ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-4 และ 9 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการโรงเรียนรักวิทย์ ระดับประถมศึกษา โดยมีคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการร่วมกับวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการส่งเสริมนักศึกษา เพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยทั้งสองสาขาวิชาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานนำเสนอผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อจัดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 360 วัน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 360 วัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับผู้ประเมิน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone ณ โรงเรียนบางปะหัน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

อบรมทักษะการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรม TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” และพิธีมอบโล่ ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเช้า ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 เวลา 06.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเช้า ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

ระหว่างวันที่ 4,5,8-10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอบทม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ถอดบทเรียนการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา"

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง "ถอดบทเรียนการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง พระนครศรีอยุธยา"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

การแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จักการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับทุนการศึกษาจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณบุญพันธ์ แขวัฒนะ จำนวน 30,000 บาท ผศ.กัลยาณี ชำนาญหมอ จำนวน 5,000 บาท ผศ.พินพง สัตยพันธ์ จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม จัดสรรเงินมอบให้อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท แบ่งเป็น 8 ทุน ทุนล่ะ 5,000 บาท มอบให้นักเรียนที่เรียนดีและยากจนตามรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอชื่อตามประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม ที่ 6

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โรงยิม 1 โรงยิม 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

“การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.”

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. ในหัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

บรรยายธรรม เรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่กับพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนา”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการพระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 “การศึกษา (อิสลาม) ในศตวรรษที่ 21”

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 “การศึกษา(อิสลาม) ในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยมี ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 “RBRU GAMES”

นอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 “RBRU GAMES”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

บรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Portfolio ผ่าน Smart Phone

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

วันสถาปนา 114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา 114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีส่งมอบงานในหน้่าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้่าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7/2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

โครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการหลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone

ระหว่างวันที่ 25 และ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษา ARU Ambassador และนักศึกษาทุน ทีมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ARU CRM บริการวิชาการ อบรมการทำ Port folio ผ่าน Smart Phone ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงอยุธยานุสรณ์ และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่องเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ติวสอบภาค ก (ก.พ.)” สำหรับศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 งานสื่อสารองค์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ARU Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาบุคลิคภาพของนักศึกษา Ambassador และนักศึกษาทุน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมไหว้ครูและ รับน้องใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ IoT form Tourism โครงการพัฒนาพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

นอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS” สำหรับอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

ะหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครู ผู้ปกครองและนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมนักศึกษา เพื่อเร่งรัด การจัดทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ.

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ. เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ

นพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 2/2562 และประชุมเตรียมความพร้อม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” วิทยากรโดย คุณวัฒนา เกิดเนตร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี และนายสราวุธ คำสัตย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทำบุญวันพระ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทำบุญวันพระ นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562