ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

คอนเสิร์ต “8 ทศวรรษลูกทุ่ง มุ่งเทิดทูนสถาบัน”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวาณิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ร่วมกับ อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดคอนเสิร์ต “8 ทศวรรษลูกทุ่ง มุ่งเทิดทูนสถาบัน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9/2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 9/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้าง KM ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พัฒนาทักษะในการสื่อสารสำหรับครู ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชน

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยากรโดย คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นำโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกร่วมสมัย เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหล่งสถาปัตยกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์พิเศษ ปิ่นเกตุ และ รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 42 รูป

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ณ โรงแรมนที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

ด้วยกองกลาง (งานทรัพยากรบุคคล) สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562” โดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้ภาษาไทยและระดับของการสื่อสาร”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมให้โอวาท และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งกายและการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้คะแนนการจัดบอร์ดนิทรรศการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 42012 อาคาร 42 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน วิทยากรโดย อาจารย์นิชนันท์ คงศรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี ซึ่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาศึกษาศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสมัครงานของบัณฑิตจบใหม่”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น 2558

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย และนางเดือนเพ็ญ สนแย้ม เข้าร่วมประชุม การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2558

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว และคุณชาตรี โสวรรณตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21” สำหรับครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

นันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์เพื่อความเป็นครู

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์เพื่อความเป็นครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 2558

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดโครงการการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมสาธิต เรื่อง “การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมทีมงานผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง และนางสาวเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” (ILL Management System - Interlibrary Loan on UC-TAL)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อยุธยาน่ายล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอยุธยายามค่ำกับลานวัฒนธรรม อยุธยาน่ายล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.30 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการมาเยี่ยมเยือนเพื่อพูดคุยทำความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น ณ Shandon Normal University

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน"

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "ภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน" โดยวิทยากร คือ คุณอารุณี วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้าน เกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2557 (ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ “หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

สัมมนาทางธุรกิจ “เส้นทางสู่ธุรกิจยุคใหม่ ในยุค 4.0”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBI) นำโดย อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ รักษาการหัวหน้างานสือสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาที่ใช้รองรับการประเมินวิทยะฐานะสายครูผู้สอน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

โครงการศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคา 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “เทคนิคการนำชมโบราณสถาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จัดกิจกรรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ"

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษา รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงร่วมกัน)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ร่วมปรึกษาหารือในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับ UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TERAKREDITASI

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ปรับพื้นฐานสร้างสานสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ต้อนรับการลงพื้นที่องคมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย เนื่องจากในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่น 2558

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่น 2558 ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

นิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมความเข้าใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยนักศึกษาร่วมรดน้ำขอขมาและขอพรอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทย ในโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ เป็นประธานการเลือกตั้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้สอน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้สอน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

พิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 16 ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

บรรยาย หัวข้ออาวุธปืนศึกษา

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้ออาวุธปืนศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ สิบตำรวจโท เกียรติณรงค์ แจ้งกรณ์ และสิบตำรวจโท ปิยะ นาโควงศ์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

สร้างสื่อประกอบชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“สร้างสื่อประกอบชุดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ครู อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบใบประเมินผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดพิธีมอบใบประเมินผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร 3 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 โดยในงานมีการบรรยาย “อยู่อย่างไร..ให้มีสุข”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาโครงการ ARU Ambassador

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาโครงการ ARU Ambassador รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจาก Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์พิเนต ตันศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 2

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

เสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 “การจัดการเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

งาน The ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2) ครั้งที่ 7

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมงาน The ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2) ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 โดยในงานมีการฝึกอบรม “การทำเค้กกล้วยเพื่อค้นหาอาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

วิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรยายหัวข้อเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรยายหัวข้อเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากร งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ”

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ” ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

วิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

งานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้กับต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาว ณ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาว ณ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนาด้านการส่งเสริมศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กิจกรรมสัมมนาด้านการส่งเสริมศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพการบริหารแบบมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงาน หัวข้อเรื่อง “ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงาน หัวข้อเรื่อง “ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และแหล่งโบราณสถานและภูมิปัญญาท้องถิ่นคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ คือ รศ.ปราณี ตันประยูร รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดทำโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดให้มีการเรียนการสอนและการเข้าค่ายในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการ “การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน”

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย the Islamic university of Malung

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย the Islamic university of Malung เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศชีวภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ นำโดย อาจารย์พิเนต ตันศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะกรรมการ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดสัญจรส่งสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ STEM

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น (Vice-President for International Affairs, Toyo University)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น (Vice-President for International Affairs, Toyo University)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน”

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก ของเด็กๆ ชั้นปฐมวัย 3

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายสายใยครูสู่ศิษย์รัก ของเด็กๆ ชั้นปฐมวัย 3 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทรวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีน ภาคฤดูร้อน

ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย โครงการ (Project Approach) ซึ่งได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา และนายสิริชัยนรินทร์ ยาพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมยุคใหม่สร้างสรรค์ครูไทย 4.0

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุมยุคใหม่สร้างสรรค์ครูไทย 4.0 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทัศนศึกษาด้านบริหารธุรกิจในหัวข้อ เรื่องรู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ในยุคเทคโนโลยี 5.0

ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้านบริหารธุรกิจในหัวข้อ เรื่องรู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน ในยุคเทคโนโลยี 5.0

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2562 วิทยากรผู้ประกอบพิธี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การออกแบบลายไทยบนกระดาษข่อย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบศิลปหัตถกรรม “การออกแบบลายไทยบนกระดาษข่อย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมอบรมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรม “เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง” ทบทวนรายวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมในหัวข้อ “ระเบียบและวิธีวิจัยเบื้องต้น”

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ระเบียบและวิธีวิจัยเบื้องต้น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา “การวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองบริการการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 16

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดค่ายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทและแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ทบทวนความรอบรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดทบทวนความรอบรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 25- 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562