ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรม เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดอบรม เรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3

ระหว่างวันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม“เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง” อบรมทักษะการฟังเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมค่าย “สายใยครูสู่ศิษย์รัก”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมค่าย “สายใยครูสู่ศิษย์รัก” โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรวดี ทั่งจันทร์แดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2562 การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการนครประวัติศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆบูชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมการประชันสักวากลอนสดระหว่างนักศึกษาจาก 2 สถาบัน

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน..ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรของสำนัก ได้เข้าร่วม พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้โปรแกรมแอนิเมชั่น Adobe After Effect

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้โปรแกรมแอนิเมชั่น Adobe After Effect

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 2/2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมด้วย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ และบุคลากรสถาบันฯ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง ประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกแห่งการทำงานและสหกิจ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดอบทม จังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมเสริมพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดอบทม จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ต้อนรับพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก พร้อมด้วย คณะผู้แทนรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับพลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก พร้อมด้วย คณะผู้แทนรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยโดย ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ และทีมงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 96 ชั่วโมง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะเกิด สำหรับผู้สูงอายุตำบลเกาะเกิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในมาตรฐานที่ 5

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในมาตรฐานที่ 5 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 การมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การวิพากษ์วิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการวิพากษ์วิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ZUMBA FOR LIFE เต้นต่อชีวิต

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ZUMBA FOR LIFE เต้นต่อชีวิต เพืี่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักในการออกกำลังกายและร่วมบริจาคเงินซื้อเครืี่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม และ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได่แก่ บริษัท ยาคูลท์ จำกัด และ บริษัท สยามกลาสอินดัสตรี้ จำกัด (เครือโอสถสภา)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแชร์บอล และรางวัลชนะเลิศ ทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแชร์บอล และรางวัลชนะเลิศ ทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 2561 (หญิง) น้องเนย นางสาวปรินทร ประสมการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานประกันคุณภาพได้จัดประชุม เรื่อง การจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ทัศนี สุทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนัก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการได้นำคณะนักแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีไทย ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

บรรยายพิเศษพฤติกรรมองค์การ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พฤติกรรมองค์การ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนำเสนองานในระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนำเสนองานในระดับปริญญาตรี”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ “ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเพศ”

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเพศ” ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี และอาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จิตอาสาทำความสะอาดตลาดกรุงศรีและตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ต

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม โดยการออกสังเกตรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อท้องถิ่นและชุมชน

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อท้องถิ่นและชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีมอบทุนการศึกษา จากคุณไพจิตร วงศ์วิเชียร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากคุณไพจิตร วงศ์วิเชียร จำนวน 8 ทุน โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมการรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

บรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรู้ใหม่เรื่องเครื่องถ้วยตระกูลไทในล้านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 งานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ ครู และบุคลากร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท Narika Co,.Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท Narika Co,.Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย

วันที่ 25 มกราคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนออกไปสู่โลกของการทำงาน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

วันที่ 25 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)” โดยมีวิทยากรได้แก่ อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การเรียนรู้ตามแนวสตรีมศึกษา (STEAM Education) เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ”

อบรมโครงการ “กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสตรีมศึกษา (STEAM Education) เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ชุมชนบ้านโรงวัว ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 หัวข้อการเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพครูและแนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา "Mini UKM" ครั้งที่ 20

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา "Mini UKM" ครั้งที่ 20

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมโครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ : “จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

HuSo Got talent 2019 “การแสดงความสามารถของนักศึกษา”

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม HuSo Got talent 2019 “การแสดงความสามารถของนักศึกษา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมสภาวิชาการและสัมมนา เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมสภาวิชาการและสัมมนา เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯพร้อมบุคลากร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก Gongqing College of Nanchang University

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คณาจารย์จากโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก Gongqing College of Nanchang University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 งานประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กระจ่างผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย กระจ่างผล ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รัรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ฐานทีคว้า 1 เหรียนเงินกีฬาเพาะกาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับนายฐานที เลิศฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น 2”

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น 2”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

แข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน” ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน”ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วิทยาการจัดการอาสาทำความดีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทำความดีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย”

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมหารือทำความร่วมมือ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริก แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย รศ.จรูญ รัตนกาล รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ พร้อมด้วย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผน ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน

ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro University เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

กีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 17

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมกีฬาสีสาธิตรวมพลัง ครั้งที่ 17 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเวทีคืนข้อมูลการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.อธิบ โพทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรของสำนัก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้รับเกียรจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุ่มวิชา ครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม โรงเรียนประถมสาธิตและโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิต จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม โรงเรียนประถมสาธิตและโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วันขึ้นปีใหม่บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” ระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 โรงเรียนประถมสาธิต ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” ระดับประถมศึกษา จัดแข่งขัน ณ สนามกีฬาสิรินธรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 1

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน อาจารย์เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และทีมงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ในช่วงเช้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จากวัดธรรมนิยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

แสดงความยินดี คุณลักขณา เตชวงษ์

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณลักขณา เตชวงษ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และครูโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ประจำสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประชุมจัดทำบันทึกร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ITA) ได้ประชุมจัดทำบันทึกร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

สวัสดีปีใหม่ 2562 ท่านอภิชาติ จีระวุฒ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมลานวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น โดยมี คณะครูจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การอบรมเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green Library

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การถ่ายทำหนังสือมีชีวิต

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 งานห้องสมุดมนุษย์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการถ่ายทำหนังสือมีชีวิต เรื่อง “พัดสานบ้านแพรก”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

ระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นำโดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 และรุ่น 34

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

กีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวาราวดีศรีสาธิตเกมส์”

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวาราวดีศรีสาธิตเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) และผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

มอบกระเช้าและอวยพรวันเกิด ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

กิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) เขต 1 โดยพันตำรวจโทสมศักดิ์ แววพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.ส่วนกลาง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก (EDU Dorm):กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูชีวิตนักศึกษาหอพัก (EDU Dorm):กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 “การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านงานพัฒนานักศึกษาร่วมกัน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (บุคลากรสายสนับสนุน) เข้าร่วมประชุมดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ตัวแทนเพื่อมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาท่าน อธิการบดี ดร.เกษม บำรุงเวช ได้เป็นตัวแทนเพื่อมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 54-17/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาม ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดดภัย เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARUBi) ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนัก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “เส้นสายลายกำมะลอ”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “เส้นสายลายกำมะลอ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเพศ”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเพศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ อาจารย์ ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ และอาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง เป็นวิทยากรอบรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการ English Camp for university students in Chainat by LS team

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ English Camp for university students in Chainat by LS team ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ World Monuments Fund และกรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่าย และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่าย และการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์” ณ ห้อง 31112 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

นิทรรศการขนมไทย

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการขนมไทย อาทิเช่น ขนมลืมกลืน กล้วยแขก ข้าวเกรียบปากหม้อ ลูกชุบ ช่อม่วงทับทิมกรอบ ขนมโคกะทิ วุ้นกะทิ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

บรรยายพิเศษในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อเส้นทางการเป็นนักแปลนิยาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้านการเงินการธนาคารอิสลาม

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้านการเงินการธนาคารอิสลาม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช ๑๓๘๐”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิชา ๔ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช ๑๓๘๐” ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งภายในงานมีการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศราชภัฏกรุงเก่า

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

จัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช 1380”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะวิชา 4 คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช 1380”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

การสร้างความตระหนักด้านการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักด้านการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา ARU STEM EDUCATION CENTER พัฒนากิจกรรมสะเต็ม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางการเลือกตั้งกับอนาคตประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางการเลือกตั้งกับอนาคตประเทศไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

นิเทศศาสตร์ปล่อยของ ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์ปล่อยของ ครั้งที่ 5 ตอน LOVE IN HARAJUKU ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2019”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2019” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณพิจิกามาศ แย้มบู่ คุณชลธิชา สว่างอารมณ์ คุณพรทิพย์ เดชรอด และคุณรสสุคนธ์ คำสอน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเรียนรู้ด้านวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าชายแดน การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล พร้อมด้วยทีมงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์วรวิทย์ สินธุรหัส และ คุณวีระศักดิ์ แสนสะอาดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคุณครูโรงเรียนสาธิตและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP ณ กลุ่มแม่บ้านสินค้าชุมชนบ้านพยอม ชุมชนบ้านพยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก กับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ TQR (Thai Qualifications Register)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561