ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงร่างวิจัยประวัติศาสตร์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเรียนรู้ด้านวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าชายแดน การลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล พร้อมด้วยทีมงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี สุขเกษม อาจารย์วรวิทย์ สินธุรหัส และ คุณวีระศักดิ์ แสนสะอาดเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคุณครูโรงเรียนสาธิตและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีประชุมผู้นำชุมชนท้องถิ่น โครงการยกกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้าชุมชน OTOP ณ กลุ่มแม่บ้านสินค้าชุมชนบ้านพยอม ชุมชนบ้านพยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก กับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยเพื่อเข้าสู่ TQR (Thai Qualifications Register)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

กิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา “เรื่องเล่ากรุงเก่า: เลอคุณค่ามรดกโลก”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมอบรมทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

จิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว Green Librery

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (lndividual KM Plan)

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย คุณนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (lndividual KM Plan)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่น นำโดย อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดประชุมงานประกันคุณภาพ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ นำโดย คุณนัยนา เพียรคงทอง และคุณเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันพฤหัสดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญตักบาตร-ข้าวสารอาหารแห้ง) โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานการประเมิน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2561 SCIENCE&TECHNOLOGY SMART IDIL 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยหนานชาง

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วp รองอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ได้เดินทางไปยัง College of Nanchang University เมือง Jiangxi ประเทศจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

อบรม ILL eBooks Sharing

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง นายจิรทีปต์ น้อยดี และนางสาวยุธิดา เข็มปัญญา เข้าร่วมอบรม ILL eBooks Sharing

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

มอบหนังสือรับรอง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงราง พร้อมทีมงานได้มอบหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา26/4 (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

รับมอบโล่โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายจิรพล รองบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน ได้มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 ณ หอประชุมสโมสรกองทัพบก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเสวนาโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์"

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค์" ในงาน Ayutthaya City Park Auto Show ครั้งที่ 20

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2018” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์พวัสส์ อัครภัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ และนายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการตัดสิน โดยมี บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AIS)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คณะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าประชุม ในงาน The 18th International Symposium Communications and Information Technologies

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ARU พบครูแนะแนว

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "ARU พบครูแนะแนว" โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่าแห่ผ้าห่มองค์พระ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

Training Exchange Prograun between ARU and AEU

ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม Training Exchange Prograun between ARU and AEU

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

านมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาว-เดือน MS Star Challenge 2018 ได้รับเกียรติจาก ผศ.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนแบบได้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ให้กับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ บริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

อบรมการเขียนโครงการ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการอบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ” วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร กับผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับ และเป็นประธานในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

งานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานเกษียณอายุราชการ 6 ทศวรรษแห่งเกียรติยศ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานShandong Normal University เมือง Jinan ประเทศจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และอาจารย์ชะเอม สังสีแก้ว เลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานศูนย์จัดการขยะต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ได้นำนักศึกษาในรายวิชาเข้าศึกษาดูงานเพื่อความรู้ความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ ขรึมสันเทียะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สานสัมพันธ์ Accounting 2018

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมเรียนรำไทยเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเรียนรำไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมนักศึกษา ARU AMBASSADOR ในหัวข้อหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมเรียนทำอาหารไทยเบื้องต้น

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเรียนทำอาหารไทยเบื้องต้น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

กิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยHijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหนานชาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหนานชาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การเรียนการสอนในรายวิชาสัปดาห์ที่ 4 การสังเกตปัญหารอบตัว

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 วิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัปดาห์ที่ 4 การสังเกตปัญหารอบตัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมส์

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากร ร่วมต้อนรับ จ.ต.เสกสรรค์ ทับทอง แชมป์เหรียญทอง กีฬาเซปักตะกร้อชาย ประเภทคู่ และนางสาวจันทิกา ใจสนุก แชมป์เหรียญทอง กีฬาร่มร่อน ประเภททีมหญิง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุ่น

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2651

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบรรยาย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2651

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4 โดยมีกิจกรรม Road Show ในมหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

บริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลวิจัย ณ ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเก็บข้อมูลวิจัย ณ ชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรม e-Learning และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม e-Learning และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พบปะผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ประธานบริหารหลักสูตร เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 4

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 272 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาล ตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

เติมรักให้น้อง “Season 14”

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเติมรักให้น้อง “Season 14” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ EDU เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 22- 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของคณะทำงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รับน้องเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ฐาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก (รับน้องมหาวิทยาลัย)

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอยุธยาน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก (รับน้องมหาวิทยาลัย) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการเติมรักให้น้อง

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเติมรักให้น้อง นำโดย อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง พร้อมนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

บายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การถ่ายทอดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 240 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมสภากาแฟ งานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบไม่เป็นทางการ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้กับต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมและบายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมแม่ของหนู

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จัดกิจกรรมแม่ของหนู ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเสวนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างศาสนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจากบทเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปรับปรุง 2560 สู่การออกข้อสอบ O-Net

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

รายงานตัว อบรมการลงทะเบียนออนไลน์ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/61

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดรายงานตัว อบรมการลงทะเบียนออนไลน์ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1/61

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมถ่ายรูปและทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายรูปและทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุม“EBSCO Annual Conferences 2018”

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร. เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

อบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญตักบาตร

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีราถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

Library tour

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 Library tour โดยมี อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมการทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองและทำความสะอาดบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร. วิมลพรรณ รุ่งพรหม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา Ambassador

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “หล่อเทียนจำนำพรรษา”

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “หล่อเทียนจำนำพรรษา”โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 (TCU International e -Learning Conference 2018)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 (TCU International e -Learning Conference 2018)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีพร้อมด้วย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 31104 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดย ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีเททองหล่อสำริดพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเททองหล่อสำริดพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมหารือเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมหารือการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

“สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดอบรม “การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ จัดค่ายพัฒนาวิชาชีพครู “กิจกรรมก้าวแรกสู่วิชาชีพครู”สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

โครงการ ARU CRM

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ARU Ambassador มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU CRM "อบรมเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงานให้โดดเด่นเข้าตากรรมการ" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา พร้อมคณะทำงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

สัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 อาจารย์และนักศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำหน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน กองนโยบายและแผน จัดประชุมเรื่องชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นจากการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พัฒนาภาวะผู้นำและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและอัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัย เรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561