ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดยอาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ และ อาจารย์จินดาวรรณ ธรรมปรีชา อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม “ศิลปอยุธยา เชิงพื้นที่”

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม “ศิลปอยุธยา เชิงพื้นที่” ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators :KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators :KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (143)/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการรางวัลแนวปฎิบัติที่ดี ARU KM DAY ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการรางวัลแนวปฎิบัติที่ดี ARU KM DAY ครั้งที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 10 สาขาวิชา

ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 10 สาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : การใช้สมุนไพรชูรสแทนการใช้ผงชูรส

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิปฐมวัยจัดกิจกรรมทำบุญในวันพระ ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานโรงเรียน ให้กับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และการควบคุมการใช้เครื่องเครื่องจักรอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 มาศึกษาดูงาน เครื่องมือต่างๆการจัดการเรียนรู้นำทีมโดยนายสมชาย ท่าตะเคียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานนำการประชุม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สอนน้องเรียนศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนสาธิต

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชุมพล พืชพันธุ์ไพศาล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมการเขียนบทความวิจัยวิชาการ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยวิชาการ โดยมี อาจารย์เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5”

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5” ให้แก่ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ อีกทั้งยังนำไปใช้ในงานทวนสอบ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

นิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ในงานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ครั้งที่ 3 รักเธอประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำเนื้อหาการเสด็จเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือจดหมายเหตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน นำทีมงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์”

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการเสนอโครงการ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

เยี่ยมชมและตรวจบอร์ดการจัดการความรู้ ของครุศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามคณะกรรมการสรรหา Best Practice

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สัมมนาวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

นพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนัก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาการจัการให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผศ.อร่าม ชนะโชติ อ.ยุพิน พวกยะ อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ และ อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED ปีที่ 2

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทำมาค้าขาย CONNEX ED ปีที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ (KM)

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะกรรมการ Best Practice

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

การแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สัตตระบำโบราณคดีศรีสยาม”

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สัตตระบำโบราณคดีศรีสยาม”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา” ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดวันที่ตรวจการประเมินคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมเสริมทักษะ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ การพัฒนาตลาดออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด Stem Education

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิด Stem Education

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดู ณ งานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จปอ.)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สัมภาษณ์รายการ Rama Square

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์รายการ Rama Square โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

รอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ทำบุญวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2561

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 2561 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กับมรดกโลกแหล่งอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักศึกษาและคณาจารย์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักศึกษาและคณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและปัจฉิมนิเทศ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนักศึกษารุ่นพี่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรม ARU AMBASSADOR

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรม ARU AMBASSADOR ให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 2-3 จำนวน 15 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมวางแผนการจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS คิดสร้างสรรค์”

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS คิดสร้างสรรค์”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี และ ผอ.ลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการกองกลางรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

วิ่งยามเย็น...กับพ่อเมืองกรุงเก่า CITY RUN AYUTTHAYA วิ่งเพื่อสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3-4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เสวนา “สื่อออนไลน์:เราใช้สื่อหรือสื่อใช้เรา”

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา “สื่อออนไลน์: เราใช้สื่อหรือสื่อใช้เรา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

โครงการจิตอาสา งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.1

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย อ.กรกนก ประทุมสุวรรณ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 อาจารย์วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำ คณาจารย์และสโมสรนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ร่วมบำเพ็ญกุศล ครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "New Teacher Education"

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "New Teacher Education" ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 60 คน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมีมหาวิทยาลัย 13 แห่ง เข้าร่วม MOU

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

การสอนประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4.0"

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4.0"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ศักดา จันทราศรี และอาจารย์พิศาล สีสดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 นอกสถานที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี และอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อหากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดการประชุมเพื่อหากรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กิจกรรมรักษ์อยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเท่าบ้าน”

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเท่าบ้าน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ออกกำลังกายแบบมณีเวชกับการลดความปวดเมื่อยจากความผิดปกติของระบบ โครงสร้างกล้ามเนื้อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบมณีเวชกับการลดความปวดเมื่อยจากความผิดปกติของระบบ โครงสร้างกล้ามเนื้อในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2-3 คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33ได้จัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

113 ปี ครุศาสตร์กรุงเก่า

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

สัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กว่า 240 คน โดยมีกิจกรรมมารยาทนักเรียนสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ ICT ในยุคสังคมไทย 4.0”

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ ICT ในยุคสังคมไทย 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2018

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2018 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรม English Camp

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม English Camp ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ได้รับเกียรติจาก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมรดน้ำขอพร ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้องผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพร ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมเป็นเกียรติจัดกิจกรรมต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมรดน้ำขอพรพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

สงกรานต์บ้านเรา ชวนออเจ้าสรงน้ำพระ

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

“สืบสานวิถี ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานวิถี ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ข้าราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร เทพวงษ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Classroom

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

วันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

รดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพื่อสังคม

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พัฒนาทักษะด้านปัญญาโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

แข่งขัน University show 2017 องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

MARKETING DAY 2018 “คิด แยก แลก สุข”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การฝึกอาชีพและสหกิจศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และข้อสอบระดับชาติ สำหรับครูประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาบูดู

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 20,26,27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าแข่งขันผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมที่ 2561 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

อบรมเสริมทักษะและอาชีพนักศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป.

ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นำโดยสมเกียรติ แดงเจริญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาวิชาชีพบริการการศึกษา

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

รายการเชฟทัวร์ครัวติดดิน ช่อง 7

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 รายการเชฟทัวร์ครัวติดดิน ช่อง 7 มาถ่ายทำรายการ ตอน "ของดีของเด่นอยุธยา"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

One day with Iranian tradition Music

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงต้อนรับ

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบSTEM Education

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว: เรื่องของใคร”

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 2556 หมู่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เสวนาสาธารณะ "บุพเพสันนิวาส"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การจัดการอาสาและบริการวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับ Professor Sang Kyung และนักศึกษาปริญญาโท

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

อธิการบดีแสดงความยินดีกับคุณดำรง พุฒตาล

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สถาบันอยุธยาศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 งานประกันคุณภาพนำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การอ่านเพื่อบริการชุมชน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

นักศึกษาเก็บเงินสดได้กว่า 1.5 แสนบาท ส่งคืนเจ้าของ

นางสาวเฉลิมรัตน์ ขอสูงเนิน (ชมพู่) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา2559

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

“สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรมในหัวข้อ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมเจรจาขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561