ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมีมหาวิทยาลัย 13 แห่ง เข้าร่วม MOU

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประถมสาธิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

การสอนประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4.0"

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนประวัติศาสตร์ ในศตวรรษ ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 4.0"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์ศักดา จันทราศรี และอาจารย์พิศาล สีสดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 นอกสถานที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี และอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อหากรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดการประชุมเพื่อหากรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กิจกรรมรักษ์อยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเท่าบ้าน”

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเท่าบ้าน”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ออกกำลังกายแบบมณีเวชกับการลดความปวดเมื่อยจากความผิดปกติของระบบ โครงสร้างกล้ามเนื้อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมออกกำลังกายแบบมณีเวชกับการลดความปวดเมื่อยจากความผิดปกติของระบบ โครงสร้างกล้ามเนื้อในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2-3 คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33ได้จัดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

113 ปี ครุศาสตร์กรุงเก่า

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

สัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กว่า 240 คน โดยมีกิจกรรมมารยาทนักเรียนสาธิต

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ ICT ในยุคสังคมไทย 4.0”

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ ICT ในยุคสังคมไทย 4.0”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2018

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2018 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรม English Camp

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม English Camp ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ได้รับเกียรติจาก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมรดน้ำขอพร ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้องผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพร ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมเป็นเกียรติจัดกิจกรรมต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมรดน้ำขอพรพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

สงกรานต์บ้านเรา ชวนออเจ้าสรงน้ำพระ

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

“สืบสานวิถี ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานวิถี ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ต้อนรับ ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

ข้าราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร เทพวงษ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ราชภัฏกรุงเก่า

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Classroom

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

วันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๕

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

รดน้ำขอพรคณาจารย์และสืบสานประเพณีไทย

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาเพื่อสังคม

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พัฒนาทักษะด้านปัญญาโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

แข่งขัน University show 2017 องุ่น อร่อยง่ายได้สุขภาพ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

MARKETING DAY 2018 “คิด แยก แลก สุข”

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การฝึกอาชีพและสหกิจศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การสร้างข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และข้อสอบระดับชาติ สำหรับครูประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาบูดู

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 20,26,27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าแข่งขันผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมที่ 2561 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

อบรมเสริมทักษะและอาชีพนักศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป.

ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นำโดยสมเกียรติ แดงเจริญ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาวิชาชีพบริการการศึกษา

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

รายการเชฟทัวร์ครัวติดดิน ช่อง 7

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 รายการเชฟทัวร์ครัวติดดิน ช่อง 7 มาถ่ายทำรายการ ตอน "ของดีของเด่นอยุธยา"

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

One day with Iranian tradition Music

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงต้อนรับ

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบSTEM Education

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว: เรื่องของใคร”

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 2556 หมู่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เสวนาสาธารณะ "บุพเพสันนิวาส"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การจัดการอาสาและบริการวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับ Professor Sang Kyung และนักศึกษาปริญญาโท

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

อธิการบดีแสดงความยินดีกับคุณดำรง พุฒตาล

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สถาบันอยุธยาศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 งานประกันคุณภาพนำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การอ่านเพื่อบริการชุมชน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

นักศึกษาเก็บเงินสดได้กว่า 1.5 แสนบาท ส่งคืนเจ้าของ

นางสาวเฉลิมรัตน์ ขอสูงเนิน (ชมพู่) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา2559

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

“สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรมในหัวข้อ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมเจรจาขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพ

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมโครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เสวนาวิชาการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เสวนาเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงคีตปฏิภาณ”

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หลักสูตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมพิจารณาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณ เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

อบรมบุคลากรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมติดตามและประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ร่วมแสดงความยินดี กับนายฐานที เลิศฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ให้สัมภาษณ์กับ คุณมาโนช พุฒตาล

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ได้รับเกีบรติจากนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ร่วมต้อนรับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ย้อนรำรฤวันวานย่านป่าตอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36

ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ประชุมชี้แจงรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่”

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

“วันยุทธหัตถี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 งานประกันคุณภาพเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

วันพธที่ 12 มกราคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย:

วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ปีใหม่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

เผยแพร่โดย:

วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

ประเมินคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะ

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประเมินคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะ เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

แนะแนวการศึกษา

วันที่ 8 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทีมงานประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

"ตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด"

วันนี้ (8 ม.ค.61) ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและร่วมซื้อสินค้าราคาประหยัด

เผยแพร่โดย: ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560