ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิกานต์ ผลเจริญ และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “อาหารพื้นบ้าน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนัก ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมแลกเปลี่ยนกับประชาชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยากรโดยนางนคพร พละศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหน้าวังจันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนัก ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การลงลายบนมีด

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การลงลายบนมีด ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมตลาดออนไลน์ The Digital Marketing

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมตลาดออนไลน์ The Digital Marketing ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม 31120 (ห้องประชุม ครม. ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรม “การทำสมุนไพรไล่ยุง”

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำสมุนไพรไล่ยุง” ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถาบัน โดยได้แนะนำชุมชนให้ทำผลิตภัณฑ์กันยุงจากธรรมชาติ เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์กันยุง และเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีจากการลดใช้สารเคมี จัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป (โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการอบรม จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน กลุ่มผู้รับจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 31 คน เพื่อชี้แจงและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เข้ากราบนมัสการพระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่19 สิงหาคม 2565 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ากราบนมัสการพระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้พิจารณาอนุมติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีมติอนุมัติถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้แด่ท่าน พระพรหมวชิรมุนี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 34 แห่ง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 34 แห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการมอบรางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประชุมปรึกษาหารือจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 31120 (ห้องประชุม ครม.) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงาน ITA จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะกรรมการดำเนินงานการให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐานลิงก์ หรือ URL เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยมีอาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการรับทราบเกี่ยวกับกำหนดการ ขั้นตอนการฝึกซ้อม การแต่งกายของบัณฑิต การรายงานตัว และแผนผังสถานที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (สำหรับนักศึกษาติดเชื้อไวรัส โควิด-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 ท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียนการเรียนรู้ผ่านมุมมองของครูพี่เลี้ยง” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนภาคบ่ายพบอาจารย์นิเทศก็มหาวิทยาลัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำวิจัยในชั้นเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ (1) รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) และ (2) พิจารณา (ร่าง) คำขอเงินงบประมาณสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการเก็บรักษาและการถนอมอาหารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการเก็บรักษาและการถนอมอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้นำชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้นำชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (165)/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 (165)/2565 เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมข้าราชการพลเรือน ในสถาบันศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมข้าราชการพลเรือน ในสถาบันศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผ้าลายอย่างสยาม : ภูษาศิลป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผ้าลายอย่างสยาม : ภูษาศิลป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ในงานอัศจรรย์ผ้าไทย อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาสู่ความร่วมสมัย บนผืนผ้า ชมความงาม “ผ้าลายอย่าง” จากละครบุพเพสันนิวาส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ เป็นผู้ตรวจประเมิน โดยมี นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม และนางสาวนัญญา ภูมิดี ผู้ประสานงาน ณ ห้อง 3025 (ชั้น 3 ) อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อนุรักษ์ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อนุรักษ์ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชน) (low brigtness)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนกับการเมืองไทย” โดยมี คุณอารญา สุขหอม กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลเด้นแชค เทรดดิ้ง จำกัด อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กระถางจากกะลามะพร้าว”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กระถางจากกะลามะพร้าว” โดยมีคุณสมชาย ต้นสน และคุณชลดา ต้นสน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการเยี่ยมชมหน่วยงาน สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นผู้ตรวจประเมิน นางประภาพร แตงพันธ์ และนางอมรรัตน์ อมรนาถ ผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประสานงานและขอความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ประสานงานและขอความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เติมรักให้น้อง HUSO Season 17”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เติมรักให้น้อง HUSO Season 17” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเข้าฐาน และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนและรุ่นพี่ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านกิจกรรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ลานวัฒนธรรม สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน โดยคาบเรียนนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

รับมอบน้ำดื่ม “กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 คุณมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องดื่มอัดลม (PEPSI) จำนวน 300 ขวด และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด ให้กับคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ค่ายอาสาครุศาสตร์วิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่าย “ค่ายอาสาครุศาสตร์วิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ฯ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล ในงาน “มหกรรมแห่งชาติ 2565” (Thailand Research EXPO 2022)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีมอบรางวัล ในงาน “มหกรรมแห่งชาติ 2565” (Thailand Research EXPO 2022)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

พิธิเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธิเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สื่อสารองค์กร ราชภัฏอยุธยา อบรมพัฒนาบุคลากรเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล” ให้กับคณะกรรมการสื่อสารสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคุณจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้สามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อความประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อยุคดิจิทัล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ โดยมีนายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “อยุธยาศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 41”

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 41” ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากร โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “บุพเพสันนิวาส 2 จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “บุพเพสันนิวาส 2 จากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเดอะ เภรีโฮเต็ล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Chitose Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof.Yoshikazu Miyanaga, Ph.D President, CEO of Chitose Institute of Science and Technology ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 (รอบพิเศษ)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 (รอบพิเศษ) โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ เพื่อหารายได้สงเคราะห์ผู้ยากไร้และสนับสนุนทุนการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565 อจัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 4 “การค้นพบใหม่ทางโบราณคดีที่เมืองอ่างทองและปริมณฑลรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับฟังการใช้ Matrix Line Bot สำหรับงานห้องสมุด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับฟังการใช้ Matrix Line Bot สำหรับงานห้องสมุด วิทยากรโดย บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 25/2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 25/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงละครใน เรื่อง “อิเหนา ตอน ไหว้พระ”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักการสังคีตกรมศิลปากร จัดการแสดงละครใน เรื่อง “อิเหนา ตอน ไหว้พระ” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 The 6th Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2022 ภายใต้แนวคิด “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค นวัตกรรมพลิกโลก (Humanities and Social Sciences in the Era of Disruptive Innovation)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปท้องถิ่น งานบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มกับประชาชนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่การติดตามและเยี่ยมชมพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Greenระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office ปี พ.ศ.2565) ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ณ ห้องประชุมสัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

อธิการบดีเป็นตัวแทนในการมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564) จากสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นตัวแทนในการมอบวุฒิบัตรการรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 2564) จากสภาวิศวกร ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ 51-8/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ได้มีมติรับรองปริญญาดังกล่าว ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา รองประธานพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในการนำหลักสูตรยื่นขอการรับรองต่อสภาวิศวกรเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกรดังกล่าว มีผลทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรและได้รับปริญญาตรีในสาขานี้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ตามข้อบังคับของสภาวิศวกร ตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบความพร้อม ตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม และทดสอบความพร้อม สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนดต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 (ในรูปแบบ Hybrid Meeting Room) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2565

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ เสียงก้องอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช อินทองปาน และ ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 ผู้นำองค์กร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 ผู้นำองค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบ ARU DIGITAL WORKFLOW” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ โดยมีคุณเดือนเพ็ญ สนแย้ม และคุณเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของสถาบันอยุธยาศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กรณีศึกษาการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาดำเนินการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา และแสวงหาวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้สนใจ สามารถติดตามการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษาได้ที่ https://www.facebook.com/groups/419691428465098

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สองของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ภายในกิจกรรมมีการแนะนำอาคารสถานที่และจุดบริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสานสัมพันธ์ “ARU Freshy 2022” กิจกรรม “ร้องเพลงมาร์ช...ประสานใจ...สานสายใย..ARU 2022” และกิจกรรมอ้อมกอดพี่.. สู่น้อง โดย คณะกรรมการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในแต่ละคณะ และสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีพิธีปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบรมพุทธาราม

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดบรมพุทธาราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณย่านการค้า ตลาดชุมชน ณ ตลาดแกรนด์ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม และผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งได้แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไร...ให้สัมฤทธิ์ผล” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมิกราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สภานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดธรรมิกราช เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ได้รับเกียรติจากคุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถวัดอโยธยา (วัดเดิม)

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา“ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ พระอุโบสถวัดอโยธยา (วัดเดิม) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดทำร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมจัดทำร่าง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สวนแย้ม นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล พร้อมด้วยอาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 1 จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สวนแย้ม นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารข้อตกลงการจ้างงานในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารข้อตกลงการจ้างงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง และตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายมน อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการตวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์เอกพล วิงวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ฤดี เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สังเกตการณ์ อาจารย์ภูเทพ ประภากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43104 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติชญาน์ คงชู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะการ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43106 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก จากมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงนาม MOU โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ และนายชัยพร คำแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิสูตร ดารากัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43106 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 431111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43105 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาดนตรีศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานการตรวจประเมิน อาจารย์นภัสนันท์ ทองอินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก จากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมรับการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาดนตรีสากล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาดนตรีสากล เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43104 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ โรงเรียนคอตัน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนคอตัน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอบันทึก “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยา ในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมถ่ายทำวิดีโอบันทึก “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยาในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพวรรณ จันทร์รักษา และอาจารย์ ดร. ธีรเดช กลิ่นจันทร์ นาฏศิลปินอาวุโส ร่วมกับบุคลากรจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฝึกซ้อมการแสดงให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกชั้นปี และได้มีโอกาสแสดงร่วมกับศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดขึ้น ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยา ในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกซ้อมการแสดง “กระบวนรำตามแบบราชสำนักอยุธยาในการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ไหว้พระ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพวรรณ จันทร์รักษา และอาจารย์ ดร.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ นาฏศิลปินอาวุโส ร่วมกับบุคลากรจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฝึกซ้อมการแสดงให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกชั้นปี และได้ทำพิธีไหว้ครูและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนดำเนินการฝึกซ้อมและถ่ายทำจริง จัดขึ้น ณ วัดบรมพุทธาราม และห้องปฏิบัติการ 104 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม กรรมการ และอาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 201 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผล การใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการคำนวณ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ผล การใช้นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูด้านวิทยาการคำนวณ” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) การเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) การเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวีระศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ นางยุพิน กิจที่พึ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ นางพรทิพย์ เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 117 ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสครบรอบ 117 ปี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 117 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการให้คำปรึกษา ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บริการให้คำปรึกษา ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และอาจารย์ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ นำบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่นเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้อง อยุธยา-อาเซียน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2565

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ผ่านโปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงาน ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโดยงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ KM เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Al-Mustafa International University สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Al-Mustafa International University สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน นำโดย Dr.Ali Abbasi President of Al-Mustafa International University เพื่อประชุมหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนได้เข้าแสดงความเคารพอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมโยคะ Global Yoga Ring เนื่องในวันโยคะสากล (International Day of Yoga 2022)

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คุณมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา นักวิชาการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโยคะ Global Yoga Ring

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชากฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาวิชากฎหมาย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนาและประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อการพัฒนาและประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ณ ห้อง 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน (Hybrid)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน (Hybrid)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคกลางประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอาจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาม ประธานหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ Covid- 19

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ Covid- 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้บริการกับบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้งานไมโครซอฟต์สำหรับผู้ดูแล ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการใช้งานไมโครซอฟต์สำหรับผู้ดูแล ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team จัดโดยบริษัท เอซอฟท์ วัน จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรไอที เพื่อแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรไอที เพื่อแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 20/2565

เมื่อศุกร์วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 20/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขายการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขายการทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลคลองจิก ณ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับเครื่องจักสาน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระดับคณะที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565 (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล จิตอาสา 904 พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารและสถานที่ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาทำความสะอาด พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ภายในโรงพยาบาลบางไทร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวาย รัชกาลที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และงานสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ พี เค รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จับมือบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด ดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างตู้ขยะรีไซเคิลแลกเงินอัตโนมัติ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด โดย นายธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับสถานประกอบการเพื่อนำไปสู่การร่วมกันออกแบบ พัฒนา และสร้างตู้ขยะรีไซเคิลแลกเงินอัตโนมัติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จับมือกับ บริษัท บุษบา กรุ๊ป จํากัด และ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด ร่วมกันผลิต พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงา

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 31120 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ร่วมกับบริษัท บุษบา กรุ๊ป จํากัด โดยคุณณัฐพร ตรีรุ่งกิจ ผู้จัดการทั่วไป และบริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จํากัด โดย คุณธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ด้าน บริษัทบุษบา กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่าได้รับนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2565 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2565 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์สินค้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแค พร้อมทั้งทดลองผลิตสินค้ากล้วยทอดกรอบ และบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)”

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจจิมนิเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบ Hybrid)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจจิมนิเทศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รูปแบบ Hybrid) ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานและศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานและศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการสอบ ภาค ก. (สำนักงาน ก.พ.) การเตรียมตัวสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และการศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประเมินไขว้ระดับหลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประเมินไขว้ระดับหลักสูตร ให้กับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง กองนโยบายและแผนกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล และปลูกต้นไม้ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๙ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มเปราะบาง การทำเหรียญโปรยทาน และการทำตะกร้าโครงเหล็ก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มเปราะบาง การทำเหรียญโปรยทาน และการทำตะกร้าโครงเหล็ก ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมเรื่อง นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตร์”(การสร้างและแสวงหาความรู้)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “วิธีการขอ ISBN e-book สำหรับนักเขียนมือใหม่”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “วิธีการขอ ISBN e-book สำหรับนักเขียนมือใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting วิทยากรโดย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและ ต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำพริกเผา”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและ ต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำพริกเผา” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมี คุณปุณณา แสงอาวุธ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมพิจารณาปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง 31120 (อาคาร 100 ปี) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธาน เปิดการสัมนนา โดยในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง ทิศทาง บริบท และหมุดหมายในการขับเคลื่อนคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ลงสู่ฐานข้อมูล TDC

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ลงสู่ฐานข้อมูล TDC ผ่านระบบ Zoom meeting วิทยากรโดย คุณวรนุช โพธิ์สุวรรณ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าเส้นฟาง และการทำสเปรย์หอมไล่ยุง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าเส้นฟาง และการทำสเปรย์หอมไล่ยุง” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีคุณปุณนา แสงอาวุธ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 18/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 18/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าหวาย และการทำเทียนหอม”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำตะกร้าหวาย และการทำเทียนหอม” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมี คุณปุณนา แสงอาวุธ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินรอบที่ 2/2565 ให้กับลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสานให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต และ อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปรียาวรรณ นวมอุ่น คุณปราโมทย์ พรหมรุ่งโรจน์ และคุณสุรศักดิ์ วงษ์ขันธ์ มาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำซอล และการทำดอกไม้โสน”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำซอล และการทำดอกไม้โสน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565