ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองลาน เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เรื่องการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล การออกแบบรายงานในส่วนงานต่างๆ และการใช้งาน Line Bot ในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix เรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การออกแบบรายงานในส่วนงานต่างๆ และการใช้งาน Line Bot ในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางสาววลีรัตน์ บำเพ็ญบุญ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับสโมสรนักศึกษาคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบ และนางสมใจ เฉลิมถ้อย หัวหน้ากลุ่มจักสานเพชรผักตบชวา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน โดยมี ดร.ธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรการทำอาหารและอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านหีบ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรการทำอาหารและอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านหีบ ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านตำบลตลาดใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิตภัณฑ์จักสาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ธวัช ทองโอภาส นายก อบต.ตลาดใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ มาเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการการจัดงานงานโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 7 “พลศาสตร์คลาสสิก”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการการจัดงานงานโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 7 “พลศาสตร์คลาสสิก” ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์จาก ศ.ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้เขียนหนังสือ กลศาสตร์เชิงวิเคราะห์ และ ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชัน (ประเทศไทย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 17/2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 17/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมชี้แจงสำหรับคุณครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมชี้แจงสำหรับคุณครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการคำนวณ ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยสำหรับการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมต่อไป โดยผลการประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

มรภ.พระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ (19 พ.ค. 65) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (English Program Post-Internship Webinar) ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (English Program Post-Internship Webinar) ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยภายในงาน นักศึกษาได้มีการแชร์ประสบการณ์ในฐานะนักศึกษาฝึกงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ รวมถึงปัญหาที่พบในระหว่างฝึกงาน ของนักศึกษา ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และพระนครศรีอยุธยา สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดสตูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีรับมอบประกาศนียบัตร (ในรูปแบบออนไลน์) จากโครงการประกวดออกแบบการ์ตูน 4 ช่อง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร (ในรูปแบบออนไลน์) จากโครงการประกวดออกแบบการ์ตูน 4 ช่อง พร้อมเล่าเรื่องเป็นภาษาญี่ปุ่น (Ki-shou-ten-ketsu) จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน และนางสาวสลิลทิพย์ หอมสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบการออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โดยมี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเครือข่ายทางสังคม 9เครือข่าย (เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายการศึกษาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน) ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และมอบขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา นางเดือนเพ็ญ สวนแย้ม นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และนางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

โครงการนิเทศอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 7 “แบ่งรัก เติมความห่วงใย ให้มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิเทศอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 7 “แบ่งรัก เติมความห่วงใย ให้มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อร่างแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อม กิจกรรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเครื่องมือแบบสอบถามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ เป็นรองประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะ และเลขานุการ และได้รับเกียรติจาก นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายอุดมศักดิ์ เพชรผา และนายปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและครู จากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (4 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม (4 โรงเรียน) รวม 8 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดม่วงหวาน โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนบ้านช้าง โรงเรียนวัดทางหลวง และโรงเรียนวัดสามเพลง โดยมี นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน สพป.อย.1-2 อาสาสมัครส่วนกลาง (นายธเนศ ขำเกิด) และอาสาสมัครพื้นที่ (นายภิรมย์ นนทวงศ์) เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมวันวิสาขบูชา : วันสากลโลก

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอุธยา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา : วันสากลโลก ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ EdPEx และติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

อบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูตามหลักสูตร ครุศาสตร์” (การสร้างและแสวงหาความรู้) และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม และ อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เครือข่ายการศึกษา เด็ก และเยาวชน)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เครือข่ายการศึกษา เด็ก และเยาวชน) โดยผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยมี นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อทบทวนการทำงานร่วมกัน กิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคต การร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับเครือข่ายและระหว่างเครือข่ายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อการในพื้นที่สาธาณะ สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเสื้อห้องสมุดสีเขียวให้แก่บุคลากร จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบรรณารักษ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ศูนย์ IDLC มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน คณะสหวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ศูนย์ IDLC มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน คณะสหวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการนำของ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับ และ ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดี นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนของฝ่ายวิชาการที่เกี่ยวของกับศูนย์ IDLC ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ ของศูนย์ IDLC ที่อาคารสวนหลวงค้างคาวอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

อบรมการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 2”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 2” ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 31105 และ ห้อง 31109 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับคุณครูระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ รุ่นที่ 2”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ รุ่นที่ 2” ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การผลิตและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ และแนวทางพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะ : จะออกแบบให้เหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะ : จะออกแบบให้เหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร” (ผ่านช่องทาง Facebook Live เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขาย การทำการตลาดกับผลิตภัณฑ์จักสาน ให้กับชาวบ้าน ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร. ฤดี เสริมชยุต กลุ่มที่ 2 อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ให้กับชาวบ้าน ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มที่ 2 อาจารย์ สุนันทา คะเนนอก อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา“ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา“ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (นิติเวชศาสตร์) ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากรโดยร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือแนวทางการกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุไทย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักวิจัย จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft skill ทักษะชีวิตของนักศึกษาครูมืออาชีพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft skill ทักษะชีวิตของนักศึกษาครูมืออาชีพ ให้นักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด อาจารย์อัครนันทร์ สินธุประเสริฐ อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง อาจารย์ ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ และอาจารย์สุพินดา เพชรา เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการสร้าง และการพัฒนา soft skill ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล คุณธรรมจริยธรรมกิริยามารยาท และจิตวิญญาณของความเป็นครู จัดขึ้น ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคให้แก่ชุมชน

ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคให้แก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบและนางสมใจ เฉลิมถ้อย หัวหน้ากลุ่มจักสานเพชรผักตบชวา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)” (อบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรม ระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นางสุนีย์ ทูรศิลป หัวหน้ากลุ่มจักสานบ้านกูบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ร่วมกับงานพัสดุจัดอบรมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560ให้กับบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและประธานดำเนินงาน ITA กล่าวรายงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษ โดยนางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุลรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Gevernment Data Catalog) “GD Catalog The Future of Data Sharing”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Gevernment Data Catalog) “GD Catalog The Future of Data Sharing” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัดให้มีความถูกต้อง ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 14/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 14/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2565 ณ ห้อง 31105 และห้อง 31109 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ”

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการสืบค้นฐานข้อมูลการค้นคว้าวิจัยและการเขียนงานเชิงวิชาการ โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะกรรมการ ITA เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการ ITA เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” (พิจารณาข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมร่วมรดน้ำดำหัวอวยชัยขอพรอาจารย์อาวุโส คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 เพื่อต่อยอดการเป็น INFLUENCER หน้าใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ฝึกการเป็น INFLUENCER ในทุก PLATFROM วิทยากรโดย นายวัชรพงศ์ แสงเมฆ และ นายพีชะ โชติพ่วง โดยมี อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (20 เมษายน 2565) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคาร ศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2565 เพื่อประมวลผลและการกลั่นกรองความรู้ (ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน) ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

โครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 โรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์สำหรับครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 38 ปี คณะวิทยาการจัดการด้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เอกไทยหรรษา มหาสงกรานต์” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “เอกไทยหรรษา มหาสงกรานต์” ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมเพื่อดำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของไทย ภายในงานมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและอวยพรเนื่องในปีใหม่ไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนประเด็นความรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)” และด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ “เทคนิคการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” โดยมีคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา และนางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 1”

ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาการคำนวณ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมด้านการสอน Coding รุ่น 1” เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมหัวหน้าหมวดเพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) พ.ศ.2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหัวหน้าหมวดเพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีทำบุญวันสงกรานต์ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 2565”

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันสงกรานต์ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 2565” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสรงน้ำพระประจำวันเกิด ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมรณรงค์รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ โบราณสถานวัดเจ้าย่า

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำ 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงถึงการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรัก ความหวงแหน ตลอดจนเห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม โดยร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร) ทำความสะอาดโบราณสถาน ณ วัดเจ้าย่า ตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้มีความรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี จัดขึ้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

กิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและประธานดำเนินงาน ITA กล่าวชี้แจ้งหลักการเหตุผลและความสำคัญของกิจกรรมการยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผศ.ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของการดำเนินงานด้านคุณธรรมฯ และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ร่วมชี้แจงประเด็นข้อซักถามให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ได้จัดกิจกรรม “ชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 5”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ได้จัดกิจกรรม “ชวนชาววิทย์ทำดีเพื่อสังคม Season 5” ณ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วยการรับบริจาคสิ่งของ การปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมของโรงเรียน การซ่อมแซมเครื่องเล่น ทาสี การทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน และกิจกรรมฐานทำน้ำยาล้างจาน สบู่ก้อนสมุนไพร และแชมพูสมุนไพร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับทางวัดและโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 12/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

มรภ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมความสัมพันธ์กับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำบุคลากรทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ วอลเลย์บอล (หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย) แชร์บอล (หญิง) และ ฟุตบอล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 18 และ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2564 และ 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมคณะทำงาน จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 18 และ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2564 และ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมทำจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 โดย คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน ณ บริเวณตลาดโต้รุ่งหน้าวังจันทรเกษมและตลาดหัวรอ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือ “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐาน ในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ, เตรียมความพร้อมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2564, ตอบแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต และพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลแนวปฏิบัติ และปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อวางแผนเตรียมการนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและเป็นการสร้างสัมพันธภาพในความร่วมมือผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูวิชาชีพในอนาคตในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และ 5 ปี : มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและแนวทางในการวัดและประเมินผลโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์” อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดุง อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “สาธิตสัมพันธ์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “สาธิตสัมพันธ์” ในระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปี 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3013 ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ราชภัฏอยุธยา รับโล่ เวทีวิชาการโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา และเครือข่ายชุมชนนำร่อง 4 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านระบาง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย ชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล ชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา และชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน เข้ารับโล่ ณ เวทีวิชาการโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ครั้งที่ 3 จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์คอนเวนชัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ จัดโปรแกรมการนำเสนอบทความ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ซักซ้อมความเข้าใจ“การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ” พร้อมด้วย อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย และนางนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเลขาฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ร่วมชี้แจงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

งานเสวนา หัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาในวรรณกรรมไทย”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาในวรรณกรรมไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ประธานที่ปรึกษา หอศิลป์พุทธะ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที 3 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 59 คน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ซึ่งงานดังกล่าวให้ความรู้และสร้างบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏอยุธยา รับโล่รางวัลระดับทองแดง ในงานมอบรางวัลโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฏาพร องอาจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำ นางสาวปิยธิดา พรมคุณ นางสาวปริตา ณัฐวุฒิศักดิ์ และนางสาวอักษราภัค แสงศรี นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้ารับโล่รางวัลมาตรฐานระดับทองแดง ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 256

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอหนังสือมีชีวิตเรื่อง “ม้าแห่นาค”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอหนังสือมีชีวิตเรื่อง “ม้าแห่นาค” โดยมีคุณสมปอง ชูศรี และคุณณรงค์ ทรัพย์ผึ้ง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) Emerald Management โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIs) 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) Emerald Management โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIs) 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยากรจากบริษัท Emerald Publishing ผ่านโปรแกรม Microsoft teams โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเรื่อง “การป้องกันภัยพิบัติและการอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันภัยพิบัติและการอพยพหนีไฟ” วิทยากรโดย นายวิรัตน์ นิโครธานนท์ วิทยากรบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย การบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564” วิทยากรโดย อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการสานปลาตะเพียน และร่วมสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการสานปลาตะเพียน และร่วมสืบสานภูมิปัญญาการสานปลาตะเพียน ได้รับเกียรติจากอาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรมวิทยากรโดย นางวันทนี มีพลกิจ เจ้าของร้านปลาตะเพียนใบลานอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ปีที่ 6 ฉบับที่ 187 วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น ณ ห้องประชุม 317 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเป็น influencer หน้าใหม่ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในอนาคต วิทยากรโดย นายพีชะ โชติพ่วง และ นายวัชรพงศ์ แสงเมฆ โดยมี อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารหลักสูตร การบริหารบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ การบริหารองค์กรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (อบรมผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (อบรมผ่านระบบออนไลน์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “กัญชง-กัญชา-กระท่อม: พืชต้องห้ามที่ได้รับการผ่อนปรน” (ผ่านช่องทาง Facebook Live) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

การถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กะลาตาเดียว”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอ หนังสือมีชีวิตเรื่อง “กะลาตาเดียว” โดยมีคุณสมชาย ต้นสน และคุณชลดา ต้นสน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ บ้านเลขที่ 59/3 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

บรรยาย เรื่อง “ การคัดแยกขยะ”ในงานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT 2022"

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยาย เรื่อง “ การคัดแยกขยะ”ในงานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT 2022"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อและกราฟิกออนไลน์สำหรับครู” ให้กับครูโรงเรียนบางปะอิน

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อและกราฟิกออนไลน์สำหรับครู” ให้กับครูโรงเรียนบางปะอิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมวิธีการใช้งานระบบ E-Library สำหรับอ่าน e-book

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบ E-Library สำหรับอ่าน e-book ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ในงานสัปดาห์ห้องสมุด "Library & IT 2022" โดยมีนายณัฏฐธน สุวิกกัย จากบริษ้ท คอนเทนต์มูฟ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมเป็นครูมืออาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์ 20 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมเป็นครูมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสําหรับเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูผู้ช่วยต่อไปในอนาคตในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม

เมื่อวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม โดยมี อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมของไทยโบราณ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง 41112 อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เรื่อง ทักษะดิจิทัลในการใช้ชีวิตในยุคโควิด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เรื่อง ทักษะดิจิทัลในการใช้ชีวิตในยุคโควิด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2565 วิทยากรผู้ประกอบพิธี โดย ครูวรเทพ บุญจำเริญ เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

จัดกิจกรรม “ARU รู้เท่าทันสื่อ SMART GEN SMART MEDIA”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ARU รู้เท่าทันสื่อ SMART GEN SMART MEDIA” สำหรับนักศึกษา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 HUSO Sport Day 2022

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 HUSO Sport Day 2022

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ICDL

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ICDL

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชน ในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม DIY เรื่อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม DIY เรื่อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชนในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบพืชผักสวนครัวให้กับชุมชนในกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย และตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรม DIY เรื่องปลูกต้นไม้จากขวดและแกลลอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดกิจกรรม DIY เรื่องปลูกต้นไม้จากขวดและแกลลอน โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การผลิตสื่อสำหรับ FACEBOOK PAGE”

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การผลิตสื่อสำหรับ FACEBOOK PAGE”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมการนำเสนอเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมการนำเสนอเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (16 มีนาคม 2565) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและความโปร่งใส เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและความโปร่งใส เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อธิการบดีร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษาให้นักกีฬา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ อาคารศรีอโยธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับแก้การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันประชุมเพื่อปรับแก้การเขียนโครงร่างองค์กร (OP) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในอาคารป่าตอง, อาคารจินดาราช, อาคารฉะไกลน้อย และอาคารบรมพุทธาราม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามผลการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 4 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศในการจัดประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 19 ประจำปีพุทธศักราช 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะและราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะและราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม 2/64 จัดการเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม 2/64 จัดการเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (สัปดาหที่ 8) ในหัวข้อ หัวข้อ “การจัดทำ Infographic ในงานจิตสาธารณะ” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ เพื่อเป็นการเสนอแนะวิธีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อการดำเนินโครงการจิตสาธารณะ ประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญในการเสนอแนะแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2565 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565 วิทยากรผู้ประกอบพิธีโดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ภายในงานมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี “การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Google form”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี “การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Google form” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถใช้สมาร์ทโฟน จัดทำ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้ จัดขึ้น ณ ห้อง 43107 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร และนางสาวณัฐธิดา วุ้นศิริ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านจัดทำคำแปลกฎหมายและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายในหัวข้อการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเรียนให้รู้ เข้าใจ และใช้เป็น และฝึกการใช้เพื่อให้เข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจข้อความ และคำศัพท์ประเภทต่างๆ ในหัวข้อทางกฎหมาย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ตะกร้าใส่แก้วเยติหวายเทียม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ตะกร้าใส่แก้วเยติหวายเทียม” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางสีนวล ชูศรี (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุทำตะกร้าพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ทำกระเป๋าบ้านลำไทร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุทำตะกร้าพลาสติก (กลุ่มเปราะบาง) และวัสดุอุปกรณ์ทำกระเป๋าบ้านลำไทร (ต่อยอดอาชีพเดิม) ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก พร้อมแนะนำการทำน้ำมันเหลือง โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์การพับเหรียญโปรยทานและอุปกรณ์ทำตะกร้า

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์การพับเหรียญโปรยทานและอุปกรณ์ทำตะกร้า (กลุ่มเปราะบาง) ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก พร้อมแนะนำการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำมันเหลือง โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำไส้กรอกหมู”

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำไส้กรอกหมู” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางสาวธัญลักษณ์ ขำเอนก (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หมู่ที่ 6 บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

โครงการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ ได้รับเกียรติจาก คุณราวรรณ รู้แผน เป็นวิทยากรอบรม ณ กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พิธีเปิดงานสรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจัยย่อยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจัยย่อยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และผู้ที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ EBSCO

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมี่ซอสแดง”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมี่ซอสแดง” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก วิทยากรโดยอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำแยมอินทผาลัม”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำแยมอินทผาลัม” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ฐานราก วิทยากรโดยอาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) หมวด 1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022 (ในรูปแบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนายกิตติศักดิ์ เขนยทอง (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ภายในกิจกรรมมีการบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในช่วงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การสอนทำกระเป๋า PVC”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การสอนทำกระเป๋า PVC” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีนางปัทมา ปัทมนาวิน (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำข้าวเกรียบสมุนไพร”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ“การทำข้าวเกรียบสมุนไพร” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก วิทยากรโดย อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหาร ผู้รับการประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหาร ผู้รับการประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 ได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา จัดขึ้น ณ 3001 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายตาหมากฮอส)

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายตาหมากฮอส) วิทยากรโดย นางสาวราวรรณ รู้แผน และนางสาวอำนวย โฉมมิตร สมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานตำบลหันสัง ให้ความรู้แก่กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 การพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2564 การพัฒนาข้อเสนอโครงการการจัดเรียนการสอนวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม กำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยหลังจากที่นักศึกษาจับกลุ่มและกำหนดประเด็นปัญหาที่สนใจจะทำเป็นโครงการจิตสาธารณะจากสัปดาห์ที่แล้วและส่งรายละเอียดในลักษณะของข้อเสนอโครงการแบบย่อในรูปแบบ Google form

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายรวงข้าว)

ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (การสานกระเป๋าลายรวงข้าว) วิทยากรโดย นางสาวราวรรณ รู้แผน และนางสาวอำนวย โฉมมิตร สมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานตำบลหันสัง ให้ความรู้แก่กลุ่มสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565