ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ครั้งที่ 3 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน ในหัวข้อ การติดต่อประสานงาน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดยคุณธนา คล่องณรงค์ พร้อมทีมงาน เพื่อหาแนวทางในการจัดบริการวิชาการในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิ่น และภาคการศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

การประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

เมื่อวันพฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 1/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการ “ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู”

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนิเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับฉลากมอบรางวัล สำหรับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมัครวิ่งกับ ARU RUN 2022

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจับฉลากมอบรางวัล สำหรับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมัครวิ่งกับ ARU RUN 2022 ทุกระยะทาง ณ บริเวณหน้าอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่าง 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โถงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ 30 ปี)

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ 30 ปี) พร้อมวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โครงการการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการการอบรมระดมความคิดเห็นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย นางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์พินิจ ศรีสัวสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ณ ห้องประชุม หมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมบุคลากรของห้องสมุด เพื่อดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรของห้องสมุด เพื่อดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs) เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จัดขึ้น ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

จกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนสมรรถนะ เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนสมรรถนะ เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดถ่ายทอดความรู้ระบบงานสารบรรณ ขั้นตอนการจัดประชุมและการจัดโครงการ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางยุพิน กิจที่พึ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และนางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ระบบงานสารบรรณ ขั้นตอนการจัดประชุมและการจัดโครงการ ให้แก่นางสาวมัทนียา หามาลัย จัดขึ้น ณ ห้อง 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมกลุ่มงานไอที เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มงานไอที เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้อง 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจที่ตรงกัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2565 ประเด็น เรื่อง การจัดการเรียนการการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร4ปี) ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร4ปี) ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อในการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมเพื่อกำหนดหัวข้อในการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติแบบผสมผสาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.ละออ โควาวิสารัช นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะนักวิจัยจากทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรเพื่อสวัสดีปีใหม่ การประสานความร่วมมือเพื่อความต่อเนื่องของ การจัดทำระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย (Museum Pool) และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาต่อไปในอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ARU RUN 2022

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ARU RUN 2022 เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ได้ลงพื้นที่ ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนางานห้องสมุดมนุษย์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 (ติดตามการดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตน์ ทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพิมพ์ผ้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา และฝึกปฏิบัติการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การนำเสนอและแลกเปลี่ยนปัญหารอบตัว”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การนำเสนอและแลกเปลี่ยนปัญหารอบตัว” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสังเกต การนำเสนอ และแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย เพื่อนำเสนอปัญหาที่ได้ไปสำรวจจากชุมชนที่ตนอาศัยและนำเสนอแลกเปลี่ยนในห้องเรียน ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม โดยเป็นการอบรมทางไกลผ่าน VDO Conference โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 125 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ผ่านโปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียน Sakai High School จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียน Sakai High School จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาเซียน แห่งเมืองซะคะอิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน และเผยแพร่อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ได้แก่ นางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะและราคางานจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะและราคางานจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบรางวัลตำบลต้นแบบ

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบรางวัลตำบลต้นแบบ พร้อมด้วย คุณชัยพร กลมกล่อม กำนันตำบลบางระกำ จากโครงการ U2Tที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดูแล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การบรรยายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการบรรยายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอนุกรรมการด้านตำแหน่งวิชาการของ ก.พ.อ. เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ผ่านการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน เป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตำแหน่งที่หมดวาระ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์เฟสบุ๊คไลฟ์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ได้ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการวิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมบุคลากรของห้องสมุดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรของห้องสมุดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ การมองเห็นปัญหารอบตัว

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ การมองเห็นปัญหารอบตัว โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย เพื่อร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี EDU FRESHMEN 2021

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี EDU FRESHMEN 2021 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2564 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2021”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2021” รอบตัดสิน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต ผู้แทนคณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ตัดสินจำนวน 5 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (ครั้งที่ 2) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรัช เจริญศิลป์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้ออบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหา (TPACK) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดทำวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดทำวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs) เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยมีคุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ “องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือ”

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ “องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกผลงานวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ตำรา หรือหนังสือ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชการ โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการกำหนดหัวข้อย่อยแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผน QIP ระดับหลักสูตร และ SAR

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการกำหนดหัวข้อย่อยแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผน QIP ระดับหลักสูตร และ SAR ในรอบ 6 เดือน เป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนารองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายโชติพงศ์ ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) นายอดิศักดิ์ วรถา ครูโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรดำเนินรายการสัมมนา โดยให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “แรงบันดาลใจทำไมอยากเป็นครู” ส่วนภาคบ่ายเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุ สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ประสบการณ์การบริหารองค์กรด้านการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม และในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มพูนศักยภาพและสมรรถนะสำหรับผู้บริหารในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ซึ่งการดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2484) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเทียนที่เครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบโครงการโดยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวเมตตา สังข์ทอง งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/64

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน คาบเรียนแรก ภาคเรียนที่ 2/64 แนะนำรายวิชา เนื้อหารายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ทั้งนี้มีผู้เรียนร่วมกันในรายวิชาจากสาขาวิชาดนตรีสากล ปี 62 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ปี 63 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ปี 63 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 64 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 64 และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปี 64 และทีมคณาจารย์ผู้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนประจำรายวิชา ได้แก่ อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ อาจารย์ ดร.ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล และ อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการปรชุม และได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี คุณธนา คล่องณรงค์ และดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Application โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

งานครุวิชาการ ครั้งที่ 9 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 9 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความเป็นครู และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้แสดงผลงาน ความสามารถของตนเอง ซึ่งมีการแข่งขันทางวิชาการมี 11 กิจกรรม และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลศึกษากับการรักษาสุขภาพในยุค New Normal” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมเพื่อดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ EdPEx

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดประชุมเพื่อดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ EdPEx ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 ชั้น 3 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา MOU กับโรงเรียนบางปะอิน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายวิชัย นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยการสนับสนุน วิทยากร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะด้านการวิจัย และให้สิทธิกับนักเรียนที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มวิชา ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้า ของขวัญอวยพร ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เป็นผู้แทนคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพร ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

การประกวด Science&Technology SMART IDOL 2021

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการประกวด Science&Technology SMART IDOL 2021 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกิจกรรม “นุ่งห่มอย่างไทย ไหว้พระงาม” ตามรอยกาลเวลา อนุรักษ์ภูมิปัญญาภูเขาทอง – คลองสระบัว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาได้ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว พร้อมคณะศึกษาดูงาน นายธนกฤต กิตติธรรมกูลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “การจัดทำวิดีทัศน์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2)”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “การจัดทำวิดีทัศน์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2)” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการอบรมการตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม ได้แก่ Adobe Premiere CC และ Media Encoder CC เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการจัดทำวิดีทัศน์การสอนออนไลน์ ซึ่งภายหลังการอบรมมีการจัดมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31119 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 ราย (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอกและรายชื่อวิทยากรบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในวันเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ พ.ศ. 2565 และอวยพรปีใหม่ให้บุคลากรทุกคนมีความสุข สมปรารถนา และขอให้ตั้งใจร่วมกันทำงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมไตรมาส 2 โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้กับสื่อมวลชน คือ คุณเผอิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง, คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว ATV, คุณเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าว ภูมิภาค คมชัดลึก-ท็อปนิวส์ ภาคกลาง, และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า หนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ในเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

วันนี้ (5 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สโมสรคณาจารย์ และสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และในเวลา 10.00 น. ณ โรงยิม 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 76 ปี ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีปิดค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 4 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์วัชรพงษ์ ดียิ่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพคันธาราม คณะครู บุคลากร และนักศึกษา โดยค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ช่อเพชร จำปี ประธานศูนย์สหกิจศึกษา และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ” และหัวข้อ “การจัดทำรายงานโครงการสหกิจศึกษา” วิทยากรโดย ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็มบิสิเนส จำกัด และนอกจากนี้ทางคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา ยังได้ชี้แจงให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพิจารณาการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (Objective Key Results : OKRs) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว (ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยแและพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว (ธรรมะบำรุงจิต ศิลปะบำรุงใจ) ณ กศน.ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย พระอธิการ พรณรงค์ เขมวโร (พรณรงค์ อ่อนโยน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยแและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยแและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ณ กศน.ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณติกุล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดเรียนในรูปแบบ On Site hybrid สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 (กลุ่มที่ 1) และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรูปแบบ On Site โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยมโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่พบการเชื้อ 100%

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อาจารย์ช่อเพชร จำปี ประธานศูนย์สหกิจศึกษา และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมวันนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ” และหัวข้อ “การจัดทำรายงานโครงการสหกิจศึกษา” วิทยากรโดย ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด และนอกจากนี้ทางคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา ยังได้ชี้แจงให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอีกด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ผ่านระบบออนไลน์) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 55 โรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยาจัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “อยุธยาในฐานะศูนย์รวมรัฐ : ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น – จีน” ในวาระครบรอบ 35 ปี ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “อยุธยาในฐานะศูนย์รวมรัฐ : ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น – จีน” ในวาระครบรอบ 35 ปี ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิชประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในบรรยากาศของการแต่งกายด้วยชุดจีน ญี่ปุ่น และไทยอย่างอยุธยาจำนวนมาก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่าง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ วัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 ชั้น 3 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317 ชั้นล่าง) สถาบันวิจัยและพัฒนา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 3 “การถอดบทเรียน ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยแบ่งกลุ่มถอดบทเรียน เป็น 5 กลุ่ม (หน่วยงาน) ต่อไปนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรกลุ่มโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และ อาจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 11/2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 11/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

พิธีเปิดกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” นิทรรศการ “ยอพระยศยิ่งหล้า พระบารมีสองกษัตริย์ยาตราสู่กรุงเก่า” ณ ลานโบราณสถานวัดไตรตรึง ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระปีที่ 30 นับตั้งแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ โรงเรียนบางปะอิน (วัดเซ) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมนุ่งห่มอย่างไทย ไหว้พระงาม ตามรอยกาลเวลา อนุรักษ์ภูมิปัญญา ภูเขาทอง-คลองสระบัว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาการจัดการ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม "นุ่งห่มอย่างไทย ไหว้พระงาม ตามรอยกาลเวลา อนุรักษ์ภูมิปัญญา ภูเขาทอง-คลองสระบัว"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ขายอย่างไรให้ปัง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ขายอย่างไรให้ปัง” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี อาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางปุณนา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Video Production by Smartphone Application)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Video Production by Smartphone Application) วิทยากรโดย อาจารย์จารุณี ทองอร่าม อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ ณ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย จากศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปรับมอบหนังสือบริจาค จากท่านนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี รองประธานศาลฎีกา โดยทางศาลฎีกามีความประสงค์ที่จะมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย ให้กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารศาลยุติธรรม ยอดปราสาทยุติธรรม และชมนิทรรศการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาคารศาลฎีกา และอำนาจหน้าที่ของศาลฎีกา ณ อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวีระยุทธ ยะสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อเสนอจัดการผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์คณะ ความยาว 5-6 นาที โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และ ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 8 บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 9 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา’ ร่วมพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และร่วมเดินขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 และจัดให้มีการเดินขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนวน 8 ขบวน ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 120 คน ร่วมเดินขบวนเป็นขบวนแรก ในธีมชุดขบวนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ชื่อขบวน ปฐมรามาธิบดินทร์ พระเจ้าอู่ทองรามเทพนครอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ได้การเรียนการสอนในรายวิชาเป็นคาบเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้การเรียนการสอนในรายวิชาเป็นคาบเรียนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2564 โดยเป็นการสรุปเนื้อหารายวิชา ประเด็นด้านแนวคิดเกี่ยวกับจิตสาธารณะกับการทำงาน เพื่อสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้จากกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆในรายวิชาจากการระดมการเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning) ไปสู่การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจัดทำโครงการ (Project Based Learning) โดยผ่านกระบวนการแนะนำจากคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา (Coaching) รวมถึงในคาบเรียนนี้ได้มีการมอบหมายข้อสอบปลายภาคในรูปแบบ Take Home

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 จากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 6/2564 เรื่อง ผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาต “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งห้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และ อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. พร้อมรับฟังการบรรยายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ในฐานะที่กระทรวง อว. เป็นกระทรวงแห่งความรู้และปัญญา กระทรวงแห่งอนาคต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ทปอ. ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมกันทบทวนโครงสร้างการบริหารตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/ บุคลากร และเพื่อทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาต้นมะพร้าวแคระ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาต้นมะพร้าวแคระ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนายสุทธิพันธ์ ตรีหิรัญ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ.2563) ขอความเห็นชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำความร่วมมือ (MOU) “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เพื่อเจรจาทำความร่วมมือในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางโรงเรียนได้ลงนามในหนังสือรับรองการให้ความร่วมมือในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ และจะร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กันในภายหลัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม ตรวจหาเชื้อโควิด ให้กับบุคลากร และนักเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเรียนในรูปแบบ On Site hybrid สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในรูปแบบ On Site โรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนผังเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน”

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนผังเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้น อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขาระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูที่จบไม่ตรงสาขา ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เป็นความตกลงด้วยความสมัครใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ (ยาน้ำระดมพล)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง ประธานบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ และ อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล ขำอ่อนค่า อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ (ยาน้ำระดมพล) ในเรื่อง การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่ ระดับประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา โดยอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นำคณะนักแสดงรำบวงสรวง จำนวน 30 คน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในโอกาสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2564

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เนื่องในโอกาสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ The 2nd ECTI Workshop on BEC and The 3 rd Asean-UEC Workshop เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคม ECTI และ University of Electro Communications ,Japan

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการ The 2nd ECTI Workshop on BEC and The 3 rd Asean-UEC Workshop เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคม ECTI และ University of Electro Communications ,Japan โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน AYUTTHAYA WORLD HERITAGE “ARU RUN 2022” เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกับผู้บริหารโรงแรมและเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟ

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ ARU AMBASSADOR เป็นผู้แทนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน AYUTTHAYA WORLD HERITAGE “ARU RUN 2022” เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกับผู้บริหารโรงแรม และเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้มอบส่วนลดพิเศษ 5-20 เปอร์เซ็นต์ ให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 อาทิ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โรงแรมแคนทารี โรงแรมพร้อมสุข สวนอาหารไทรทองริเวอร์ ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน ร้านคำปันไก่ย่าง ร้านบ้านข้าวหนม ร้าน Busaba Cafe & Meal และร้าน Nature Coffee In The Garden โดยนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถแสดงเอกสารการสมัคร, เสื้อ, เหรียญ และหมายเลขนักวิ่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งจะได้รับส่วนลดพิเศษจากการเข้ารับบริการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “ผ้าคลุมไหล่ลายธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “ผ้าคลุมไหล่ลายธรรมชาติ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางนภารัตน์ จำเนียร เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่ เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “การทำน้ำพริกหมูฝอย”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพใหม่เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนา “การทำน้ำพริกหมูฝอย” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางวรรณา ปลีกกล่ำ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางสาวบุญเชาว์ ไทรทอง (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้ออบรม เรื่อง “แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์และเว็บบล็อก”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมทั้งแนะนำวิทยากรบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ เรื่อง “แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์และเว็บบล็อก”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2564

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายภาระงาน มอบนโยบาย และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายภาระงาน มอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการจัดกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มีให้แก่ปวงชนชาวไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง Guangxi Haibo Education Management Group Co., Ltd เป็นนายหน้าจัดหานักศึกษาจีนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง Guangxi Haibo Education Management Group Co., Ltd เป็นนายหน้าจัดหานักศึกษาจีน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ ประธานบริหารหลักสูตร ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณาจารย์จากชมรมอดีตผู้บริหาร ของวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณาจารย์จากชมรมอดีตผู้บริหารของวิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในกิจกรรมทัศนศึกษา “จากราชสำนักอยุธยาสู่เมืองลูกหลวง” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งได้มอบหมายให้นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำชมให้กับชมรมดังกล่าว ในการเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2564) ผศ.ดร กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ร่วมกับทีมคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2564

วันนี้ ( 8 ธันวาคม 2564) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัย Hagoromo University of International Studies เมือง Sakai จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานั

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย Hagoromo University of International Studies เมือง Sakai จังหวัด Osaka ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศดานัง (The University of Danang - University of Foreign Language Studies) ประเทศเวียดนาม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร และอ.Yuka Sasamoto อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระหว่าง มรภ. และ สอวช.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่ม ผ่านระบบ zoom โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศระหว่างมรภ. และ สอวช.

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ โถงอาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาว อว. แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ สดุดีจอมราชา ใกล้รุ่ง แสงเทียน ยามเย็น แผ่นดินของเรา และพรปีใหม่ พร้อมกับการแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัย ร่วมบรรเลงและขับร้องโดยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลและสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

กิจกรรมการนำเสนอผลงาน รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เขนยทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในการมาเที่ยวชมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เข้าร่วมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในการมาเที่ยวชมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประสานงาน MOU เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการครุวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจิตสำนึก ในการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจิตสำนึก ในการจัดการขยะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไส้กรอก (ต้นแบบ)”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำไส้กรอก (ต้นแบบ)” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)โดยมีนางสาวธัญลักษณ์ ขำเอนก (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 4 คณะ ในนามของ "วิศวกรสังคม" ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ร่วมงานแถลงข่าว: อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript และเข้ารับมอบเกียรติบัตร

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว: อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript และเข้ารับมอบเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร การจัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564