ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยจัดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดประชุมอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมอาจารย์ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการมอบหมายรายวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (หลักสูตร Full Course) ระดับสำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting โดยมี อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งผลการรับนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 การประสัมพันธ์คณะผ่านสื่อ Social การขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อทำการประชาสัมพันธ์คณะ และการทำของที่ละลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การเลี้ยงปูนาน้ำใส”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การเลี้ยงปูนาน้ำใส” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนายวันชัย ชนาลังการ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดสำมะกัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดสำมะกัน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ พร้อมด้วย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการนำเสนอผลงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/64

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/64 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนผลการดำเนินโครงการของนักศึกษาในรายวิชา ทั้งนี้มีโครงการที่นำเสนอ จำนวน 51 โครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ T1 Book E-Library

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บริษัท บีทูเอส จำกัด ในเครือ Central Group ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ T1 Book E-Library

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

พิธีมอบโล และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดพิธีมอบโล และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีในการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่น 5 โดยมีน้อง ๆ นักศึกษา ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 6 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอยุธยา-ญี่ปุ่น อาคารสำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี)

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งแนะนำวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) เพื่อทบทวนแผนการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS MATRIX

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดสำมะกัน

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ให้กับโรงเรียนวัดสำมะกัน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสวนา 3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเสวนา 3 ทศวรรษ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสวนาประกอบสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาประกอบสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา” โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ YouTube Live : สถาบันอยุธยาศึกษา และ Facebook Page : สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเพื่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการคิดต้นทุน เพื่อกำหนดราคาขาย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีอาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้กับบุคลากร คณาจารย์ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และพ่อค้า-แม่ค้าร้านอาหาร

ตามที่โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On–Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตมัธยมมัธยม จึงได้จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมัธยม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และพ่อค้า-แม่ค้าร้านอาหาร ในการเปิดสถานศึกษาครั้งแรก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทั้งหมด 100%

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียน 1/64 ผ่านระบบออนไลน์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเกษตรอัจฉริยะ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเกษตรอัจฉริยะ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร เข้าพบ ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร เข้าพบ ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Gale eBooks)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Gale eBooks) วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ GALE ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม หมู่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา เข้าพบท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา เข้าพบท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อปรึกษาข้อราชการการขับเคลื่อนการวิจัยในพื้นที่และชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโนบายและแผน จัดประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณา ข้อเสนแนะและราคางานจ้างซ่อมระบบดับเพลิง ประจำสำนัก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิจารณา ข้อเสนแนะและราคางานจ้างซ่อมระบบดับเพลิง ประจำสำนัก ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้รับจ้างงานโครงการ U2T จัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ฉลองครบรอบ 25 ปี โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ประเทศไทย” เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการ “รวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ประจำภาคเรียน 1/64”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการชี้แจงการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ “The International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA)”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ โครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ “The International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom กับ 17 สถาบันการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและวางแนวทางการจัดทำแผน ระยะ 5 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาความเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและวางแนวทางการจัดทำแผน ระยะ 5 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยาซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การจัดทำบทวิดีทัศน์การสอนออนไลน์”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การจัดทำบทวิดีทัศน์การสอนออนไลน์” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมูส้ม”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำหมูส้ม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรม เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำแชมพูสมุนไพร” และ “การทำครีมนวดผม”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “การทำแชมพูสมุนไพร” และ “การทำครีมนวดผม” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางวรณัฎ ศรีโชติ (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำคุกกี้จิ้งหรีด)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (การทำคุกกี้จิ้งหรีด) ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” วิทยากรโดย อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ อาจารย์คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร (การทำความสะอาดและบำรุงรักษาโรงเรือน) วิทยากรโดย นายวิมล ประไพพิศ และนายชูชาติ กลับเป็นสุข การอบรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ “การทำแหนมหนังหมู”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ “การทำแหนมหนังหมู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (พวงมาลัยใบเตยหอม)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (พวงมาลัยใบเตยหอม) วิทยากรโดย นางสาวสุภาริญ ยวงลำไย และนางอุไร บุญสำราญ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่สมุนไพร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่สมุนไพร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)โดยมีนางวรณัฎ ศรีโชติ (ปราชญ์ชาวบ้าน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public Relations : PR) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public Relations : PR) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานระบบ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) สำหรับผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) สำหรับผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอยุธยาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอยุธยาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย” (ผ่านช่องทาง Facebook Live) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษากับการทำงานชุมชน : หลักการ แนวทาง และวิธีการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมคุกกี้ช็อกโกแลต และคุกกี้ธัญพืช

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำขนมคุกกี้ช็อกโกแลต และคุกกี้ธัญพืช โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาเอกสารดังต่อไปนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จัดห้องสมุดโรงเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารแปรรูปปลาแดดเดียว และปลาส้ม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารแปรรูปปลาแดดเดียว และปลาส้ม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

จัดห้องสมุดโรงเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดห้องสมุดโรงเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ให้กับโรงเรียน วัดปรีดาราม หมู่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ไข่เค็ม และไข่เค็มดองแห้ง”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ “ไข่เค็ม และไข่เค็มดองแห้ง” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมการนำเสนอข้อมูลสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และปรึกษาหารือแผนยุทธศาสตร์ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายกฐินสามัคคี ณ วัดราชสกุณา (นก) ได้เงินกว่า 800,000 บาท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ วัดราชสกุณา (นก) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ชมรมอาจารย์และข้าราชการ กพ. อาวุโสผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ร่วมพิธี โดยได้รับปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนา Digital Literacy ให้กับนิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมรวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของนิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั้ส COVID-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานสำนักงานอำนวยการ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6 /2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมโดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ อาจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบคุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้าพบคุณภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรึกษา หารือ และเรียนเชิญเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา ในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “3 ทศวรรษ แห่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และอาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา และโรงเรียนโยธินบูรณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม เรื่อง “ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เพื่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” ให้กับผู้รับจ้างในโครงการ U2T และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดประชุมหารือเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์อัครนันท์ สินธุประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบาล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา”

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ำ : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดงาน โบราณสถานวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรโดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิงกัญญา อาสายุทธ์ และนายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ถ่ายทองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ถ่ายทองค์ความรู้ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (การแปรรูปจิ้งรีดเพื่อสร้างรายได้) (ขนมปังจิ้งรีด) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ และ นางปราณี ประไพพิศ เป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สิ่งที่ต้องปฏิบัติ กฎระเบียบ แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา 2 ส่วนภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศจากสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามการรายงานผลการประเมินผู้อำนวยการสำนัก ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ ให้กับผู้จ้างงานในโครงการ U2T เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดปรีดาราม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรทางไอที เพื่อมอบหมายภาระงาน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรทางไอที เพื่อมอบหมายภาระงาน โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กรจัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดทำการโครงการเพื่อขอรับการสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการสัมภาษณ์ โครงการ U2T จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้รับจ้างงาน เข้าร่วมประชุมการสัมภาษณ์ในโครงการ U2T พระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้รับจ้างงานและคณะกรรมการ โครงการ U2T ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้รับจ้างงานและคณะกรรมการโครงการ U2T ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยมี นางนภารัตน์ จำเนียร บรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตาม งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 243 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากร และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ได้กล่าวแนะนำวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์กรกนก ฮับเปิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์วิชชุดา พลยางนอก อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าแสดงความยินดีกับนายวีระชัย นาคมาศ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าพบ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 40 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน และติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน และติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ สัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลังออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ในรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กับ NATIONAL MEANCHEY UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กับ NATIONAL MEANCHEY UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตมัธยมได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 310 คน เข้าฉีดวัคซีน Pfizer

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์อัครนันท์ สินธุประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาวรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้น ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีรักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จังหวัดลพบุรี ให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นการอบรมทางไกลผ่าน VDO Conference โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนในเขตอ่างทอง จำนวน 48 โรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป เพื่อชี้แจงมอบหมายภาระงาน โดยมี นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผี้ง (ชั้น 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์สุพินดา เพชรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก และอาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ช่วงเช้าให้กับนักเรียนโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ ช่วงบ่ายโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีและโรงเรียนท่าเรือนิตยากูล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.จินดา นัยผ่องศรี นายธนา คล่องณรงค์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอธยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอธยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล นางสาวรุ่งนภา อุบาลี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานจัดการความรู้ KM ที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ผลรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีพุทธศักราช 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานหลักสูตร ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งแผนพัฒนาตนเอง การทำบทเรียนออนไลน์ และการวางแผนประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนางสาวฐานิต พันธุ นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คได้เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาขอบเขตการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาขอบเขตการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาขอบเขตงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (ARU Smart University) และจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) รับรองโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเข้ารับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา MOU ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองคณบดี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนหอวังปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกแผนการเรียน และร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีแนวทางความร่วมมือดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยมีกิจกรรมบริการน้ำดื่มตรา “ARU” ให้แก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 (วัคซีน AstraZeneca) ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน หลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับดี โดยการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับดี โดยการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะครุศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลั่งประยูร อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุพินดา เพชรา ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางซ้ายวิทยาคม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เวลา 10.00 – 12.00 น. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย เวลา 13.00 – 15.00 น. และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมงานบริหารงานทั่วไป ผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมงานบริหารงานทั่วไป ผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี และทีมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ตรวจหาเชื้อโควิด ให้บุคลากรด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสองสัปดาห์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุกสองสัปดาห์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหากรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยเป็นการเปิดรับสมัครเพิ่มติม ครั้งที่ 5/2564 โดยมีการเปิดรับ จำนวน 6 ตำบล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2654 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

งานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสราญ ในความทรงจำ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสราญ ในความทรงจำ” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวมุทิตาจิต การจัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสราญ ในความทรงจำ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

อธิการบดี ม.ราชภัฏอยุธยา นำคณะผู้บริหารเคารพธงชาติ

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เคารพธงชาติ เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน ณ บริเวณเสาธงชาติ เนื่องจากวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

พิธีบันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช“กัญชาและกัญชง” (Memorandum of Understanding) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีบันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช“กัญชาและกัญชง” (Memorandum of Understanding) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักอำลา กษิณามุทิตาจิต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสโมสรคณาจารย์ และสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักอำลา กษิณามุทิตาจิต” ให้กับผู้เกษียณทั้ง 9 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

พิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จากองคมนตรี

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ตรวจหาเชื้อโควิด ให้บุคลากร ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

วันนี้ (20 กันยายน 2564) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) สัปดาห์เว้นสัปดาห์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คาบเรียนที่ 4 ปัญหารอบตัวเรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Google Meet โดยจัดแบ่งห้องย่อย 4 ห้องตามประเด็นที่นักศึกษาสนใจจัดทำโครงการจิตสาธารณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหาร กำกับดูแลและพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหาร กำกับดูแลและพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และบริหารจัดการมูลนิธิศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาเอกสารดังต่อไปนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด 2) (ร่าง) รายงานผลการประเมินผลตนเอง (SAR) พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ จากบริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท แมรีกอทจิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ นำมาติดตั้ง ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัด

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบ ในการประกาศย่านชุมชนเก่า ได้แก่ ชุมชนคลองตะเคียนและชุมชนบ้านแสงโสม เป็นมรดกจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณชมรม จป.อยุธยา และบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ชมรม จป.อยุธยา และบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณชาติชาย แสงทับทิม (ประธานชมรม จป.) และทีมงาน ที่มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 พ่นละอองฉีดทำความสะอาดภายในอาคารสถาน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ลิฟท์ และห้องน้ำ ทั้ง 4 ชั้น ให้สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริบท:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าฃวันที่ 6-8 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริบท:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

พิธีส่งมอบงานรับมอบงานในตำแหน่งคณบดี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานรับมอบงานในตำแหน่งคณบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคนใหม่ โดยมีรองคณบดี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมกล่าวขอบคุณ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานซึ่งการประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คณาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องปัญหารอบตัว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยการแบ่งกลุ่มห้องย่อย เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในหัวข้อปัญหารอบตัว เน้นการตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในห้องย่อยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการจิตสาธารณะต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ตรวจหาเชื้อโควิด ให้บุคลากร ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

วันนี้ (6 กันยายน 2564) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในการฝากตัวเป็นศิษย์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

คณะวิทยาการจัดการ มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นำโดย ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ส่งมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 95 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 95 แกลลอน และหน้ากากอนามัย จำนวน 750 กล่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนหลายพื้นที่ในอำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง และอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา MOU กับบริษัท โอเพ่น เอ็คยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมประชาสัมพันรับสมัครนักศึกษาในประเทศจีนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทีมงานบริหารรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจประเมินจากระบบส่วนกลางในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting คณะผู้ตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจเอกสาร ตรวจสอบสถานที่และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย 4 ท่าน ดังนี้ 1) ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ (หมวด 1) 2) ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก (หมวด 2 และ หมวด 6) 3) นายกิตตกุล สารสุวรรณ (หมวด 3) 4) นายทรงศักดิ์ ควรคิด (หมวด 4 และ หมวด 5)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

รมว.อว. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราชภัฏอยุธยา ผ่านวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

นักศึกษาวิศวกรสังคมจัดกิจกรรม “ราชภัฏอยุธยาปันสุข” แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์นำถุงปันสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เสวนา อว. พาเที่ยว ครั้งที่ 1 ตอน “หลากหลายของดีที่ผักไห่”

มื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ร่วมจัดเสวนา อว. พาเที่ยว ครั้งที่ 1 ตอน “หลากหลายของดีที่ผักไห่” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ร่วมเสวนา โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เริ่มต้นรายวิชา โดยการแนะนำทีมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา โดยภาพรวมของรายวิชา แผนการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่การเรียนการสอน มีนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมร่วมรับฟัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ครูวิเชียร เกิดผล เจ้าของวงปี่พาทย์ "พาทยรัตน์" ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2551 เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง “เพลงดนตรีเอกลักษณ์ของบ้านพาทยรัตน์” ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณาจารย์ประจำ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับตัวอักษร จำนวน 2 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ส่งมอบวัสดุในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ให้กับตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหา ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “อยุธยา on the move”

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “อยุธยา on the move” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2558 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างสรรค์การแสดง” ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และแนะนำการดูแลนักศึกษาใหม่ของคณะ ร่วมกับรองคณบดี และอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 1 และ 2 จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะในการ เขียนบทความ รายงาน การฝึกให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในคณะต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล) จากการดำเนินการโครงการจิตสาธารณะ แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564