ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เริ่มต้นรายวิชา โดยการแนะนำทีมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา โดยภาพรวมของรายวิชา แผนการเรียนการสอนช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่การเรียนการสอน มีนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมร่วมรับฟัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ครูวิเชียร เกิดผล เจ้าของวงปี่พาทย์ "พาทยรัตน์" ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2551 เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง “เพลงดนตรีเอกลักษณ์ของบ้านพาทยรัตน์” ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 Fight together Ready to fight in any conditions ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณาจารย์ประจำ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับตัวอักษร จำนวน 2 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ส่งมอบวัสดุในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบวัสดุในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ให้กับตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหา ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “อยุธยา on the move”

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการซีรีส์กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “อยุธยา on the move” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการเสวนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากบุคคลผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจำปี 2558 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างสรรค์การแสดง” ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และแนะนำการดูแลนักศึกษาใหม่ของคณะ ร่วมกับรองคณบดี และอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 1 และ 2 จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะในการ เขียนบทความ รายงาน การฝึกให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในคณะต่างๆ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล) จากการดำเนินการโครงการจิตสาธารณะ แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

สัมมนาออนไลน์พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จัดสัมมนาออนไลน์ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ระหว่างวันที่ 4 -6 สิงหาคม นี้ รวม 3 ครั้ง ทาง Facebook Live Fanpage ของ สทน. พร้อมฟังมุมมองการพัฒนาอาหารถิ่นของเชฟเอิร์ท ศริตวรรธน์, ลิตา ชีพจรลงพุงช่องอมรินทร์ และตุ๊ก ชนกวนันท์ และชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง อาทิ ใบเฟิร์น สุทธิยา, เอิร์น เดอะสตาร์, มาร์ค ธัชพล ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี !! แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลระหว่างการไลฟ์สด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) ผ่านโปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ทีมงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายศักราช อัมวงษ์ (นายก ก้อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ให้ความกรุณา ส่งทีมงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้ากลุ่มวิชา ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้ากลุ่มวิชา ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

พิธีรับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอิน

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอิน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยาบริจาคเงิน จำนวน 300,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 300,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยามอบเตียงกระดาษ 100 เตียง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก (เพิ่มเติม) ให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา มอบเตียงกระดาษ 250 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.สนามพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และนางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้แก่ โรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็น มูลค่า 25,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปี ข้างหน้า ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน 4 ปี ข้างหน้า แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ คุณธวัชชัย คำกัน และ คุณภานุพันธ์ พันธ์รัมย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำอาหารมามอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการวัคซีน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะครุศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยามอบเตียง 150 เตียง สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 150 เตียง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า” ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า” ให้กับคนในชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 เพื่อทบทวนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ศิริราชมูลนิธิ และอว. มอบเงินสนับสนุน Hospitel เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบเงินสนับสนุน Hospitel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยารวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินและน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม ARU จำนวน 600 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ ดร.ณัฏภรณ์ พูลภักดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมวิเคราะห์ค่างานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการ ประชุมวิเคราะห์ค่างานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมร่วมพิจารณากรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมร่วมพิจารณากรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี การผลิตสื่อ คู่มือและการเผยแพร่ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows defender บนระบบปฏิบัติการWindows ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมเรื่อง “การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่อง “การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน” วิทยากรโดย อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลการดำเนินงานและประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลการดำเนินงานและประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

“โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ”

ระหว่างวันที่ 26- 27 และ 29 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” ณ บ้านสามตุ่ม ตำบล สามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการส่งมอบ ดิน ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร และพันธุ์พืชนานาชนิด สาธิตการทำแปลงเกษตร และทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ร่วมกับครัวเรือนในชุมชน จำนวน 3 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 116 ปี “ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 1 กรกฎาคม 2564 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 116 ปี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์นักวิจัยดีเด่นเข้าร่วมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผอ.ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้จ้างงานโครงการ U2T ลงพื้นที่ไปส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 หมู่บ้าน วัด 3 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ”(Transform to Digital University with Rajabhat Dataset) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Application

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ”(Transform to Digital University with Rajabhat Dataset) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Application

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมสำนักงานด้วย 7ส

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมสำนักงานด้วย 7ส วิทยากรโดย อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

การผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ ประธานบริหารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอนการผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร ให้กับบุคลากรของสำนัก จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง และแนะนำคณะกรรมการจากจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการนำเสนอการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาจังหวัดอ่างทองและปัญหาในพื้นที่ พร้อมแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบอุปกรณ์การเกษตรและพันธุ์พืช โดยมี คุณกิติภพ เพ็งคาสุคันโธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เป็นตัวแทนรับมอบและทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ร่วมกับครัวเรือนในชุมชนจำนวน 3 ครัวเรือน และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx (Overall Questions) สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการอบรม โ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วยระบบ Google Meet ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)”

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล/รายงานผล โครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ (U2T) ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล/รายงานผล โครการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ (U2T) ครั้งที่ 5

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมตกแต่ง” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ชุมชนคู้สลอด สำรวจพื้นที่ และนำอุปกรณ์การเกษตรไปมอบให้กับประชาชนเพื่อนำไป ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จำนวน 3 ครัวเรือนโดยมีคุณกานต์สินี เปลี่ยนรัศมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชุมชนคู้สลอด ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ชุมชนตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 60 บรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ปัง..จบใหม่อย่างไร ก็ได้งาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 60 บรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ปัง..จบใหม่อย่างไร ก็ได้งาน โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก คุณเมทยา ปรียานนท์ วิทยากรจาก บริษัท JOB TOP GUN เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ผ่านระบบ google Meet โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวานนท์ รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เ

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับฟังการ Coaching โดยมี คุณพยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ และ คุณรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ ผู้จัดการและเลขานุการ สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยคณะกรรมการได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ระดับหลักสูตร และรายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 และ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมบุคลากรด้านไอที เพื่อปรับแผนกำหนดการสอบ “การพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Didital Literacy)”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรด้านไอที เพื่อปรับแผนกำหนดการสอบ “การพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Didital Literacy)” โดยมีอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Zoom จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ระชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการสอนทักษะนาฏศิลป์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 43011 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดสะแก ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

อบรมการพัฒนา Creative Thinking Business Canvas

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา Creative Thinking Business Canvas ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะทำร่วมกันตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด (ลงนามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564) โดยมี นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

สนทนากลุ่ม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า ในความร่วมมือของ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการสนทนากลุ่ม เรื่อง “บทบาทและภารกิจของกองทัพไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มนุษยสังคมศาสตร์: สู่การพัฒนาหลักสูตร CWIE ในโลกยุค Viral Disruption”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (U2T) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้จ้างงานของโครงการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (U2T) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการร่วมกับผู้จ้างงานของโครงการ ผ่านระบบ Google Meet

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี เรื่องต่างๆ และมีการเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางออนไลน์ Google Meet โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ในปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ดู แลผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 ณ ศูนย์พักฟื้น (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เช้าวันนี้ (22 เม.ย. 64) เวลา 10.30 น. สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความห่วงใยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมหารือระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และคณบดีคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยเมดัล เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และคณบดีคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยเมดัล เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Zoom

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม กำหนดแนวทางกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเปิดให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานกลุ่มวิชาเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

อธิการบดี ให้การต้อนรับ รมว.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเปิดศูนย์พักฟื้น (Hospitel) ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารหอพักตึก 6 ภายในหอพักอู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์พักฟื้น (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 697 ปี

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 697 ปี ณ พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม เพื่อให้โบราณในมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงามน่าดู และสงวนรักษาโบราณสำคัญของชาติ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้สอน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้สอน อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตก้อนเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นายรัช รุจิวรรธน์ และนายพัฒน์พงษ์ บุญเลิศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความรู้ วิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)” พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและแนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวิพากษ์หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ "สื่อระบบออนไลน์ ดนตรี และนาฏศิลป์"

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ "สื่อระบบออนไลน์ ดนตรี และนาฏศิลป์" ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน "เสียง" เพื่อใช้ประกอบการแสดง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564

เช้าวันนี้ (8 เม.ย.64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

การแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุน รุ่นที่ 1-3 และนักศึกษาแอมบาสเดอร์ จัดการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และในช่วงเย็นได้จัดให้มีพิธีรดนำขอพรผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี อาจารย์นริทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี และรศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานนำประชุม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

“รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม “รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฏิมา รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ขบวนแห่นางสงกรานต์ และกิจกรรมรื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์จากคณะวิชา 4 คณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการวิพากษ์ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด “ฉุยฉายนางมณโฑ”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวิพากษ์ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ชุด “ฉุยฉายนางมณโฑ” โดยมี อาจารย์สุนิศา โพธิแสนสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันนี้ที่ 3 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คุณชาติชาย แสงทับทิม ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

งานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ประวัติศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา – ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลบ้านหีบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลบ้านหีบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลคลองจิกในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ตำบลคลองจิกในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสิงหาราม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถื่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ สนามวัดพระราม สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผศ.กานดา เต๊ะขันหมากและอาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถื่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยศึกษาดูงานด้านเว็บโอเมตริก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ก่อนเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน และตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยในภาคเช้ามีการบรรยาย ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากรโดย ร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิบตำรวจโทนัฐพงษ์ ชำนาญ ส่วนในภาคบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ “หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และการรู้เท่าทันภัยอาชญากรรม” วิทยากรโดย พันตำรวจเอกเชิดพงศ์ ชูกลิ่น นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ ITA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลแบบวัด OIT ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานคณะ สำนัก/สถาบัน โดยกิจกรรมในวันนี้มีการทดสอบลิงก์ URL ข้อมูล OIT และพิจารณาหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยมี คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านพุแค “ตลาดหัวปลี” ตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้าง และคุณอัศวิน ไขรัศมี ผู้จัดการตลาดหัวปลี เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมและสำรวจข้อมูลความต้องการและศักยภาพการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดแบบครบวงจรบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมี นายวิมล ประไพพิศ นางจุฑาภรณ์ มาหย่อม และนางมนีนุช หงส์ทอง เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรจากบริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ ARU Digital Workflow

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไป วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ชุมชน และรับฟังข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน HUSO SPORT DAY ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวกิจกรรม โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนบ้านบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมกับขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 –25 มีนาคม 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นางสาวอิสรีย์ พงศ์ธนันกรณ์ เจ้าของเรือนสุวรรณธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government) หัวข้อ การบูรณาการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ “Ransomware” สำหรับระบบ IT ภาครัฐ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 งานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ พิจารณา (ร่าง) แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 – ม.3 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย ลงพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการอบรมด้านภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบัวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาในแหล่งน้ำของตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

งาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE”

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “Green Marketing : GO GREEN CAN GIVE” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการตลาด กล่าวว่า ภายในงานจัดให้มีการ ออกร้านซุ้มอาหารที่ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้ใบตอง และวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และจัดการแข่งขันการประชุด รีไซเคิล ธีม GREEN MARKETING

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุข โดยนำเสนอฐานนิทรรศการให้ความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน ทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัสสรา อินทร์สุข นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานทางการตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านวัฒนธรรมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 120 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564