ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระน

มื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมคณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “เทคนิคการปลูกผัก โดยวิธีชีววิธี (ไม่ใช่สารเคมี)”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อทบทวน Smart University

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อทบทวน Smart University โดยมี อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา”

ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเชิดหนังใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก ครูศุภชัย กองขวัญ และครูมนัสวี กาญจนโพธิ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ : “อบรมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ดร.ณรงค์ มีฐานะ มอบทุนสนับสนุนทีมประชาสัมพันธ์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับทีมนักศึกษาประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิน้ำเงิน 0404” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 คณะ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จำนวน 5 คน โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวด BMCโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนไผ่ by ยายลี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า หรือ หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว . (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำองค์ความรู้ เพื่อบริการชุมชนโดยการทำแมสเย็บมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ”

มื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ” วิทยากรโดย พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข (ครั้งที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบางม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้านให้แก่แกนนำในพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์" โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งเข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าว เปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 "โสนเกมส์"

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำ ซูชิ อาหารสร้างอาชีพ”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้เชิญ ผู้รับจ้างงานมาร่วมประชุมกับคณะกรรมดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคุณประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 คุณลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทีมงานเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน ลงพื้นที่ Workshop ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กลับจากการออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณมตินัยย์ โป่งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” และเรื่อง “อัตลักษณ์ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ เรื่อง “การทำน้ำมันหอมระเหย” และ “การทำเทียนหอม” วิทยากรโดย อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 งานกิจการนักศึกษาร่วมกันสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน โดยมี อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2564 วิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงานวิจัยบูรณาการร่วมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาอุทัย ชิตมาโร วัดใหญ่ชัยมงคล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 37 รูป ณ คณะวิทยาการจัดการ และทางคณะได้จัดตั้งกองทุน “สานฝัน”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญ-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์ขนมปั้นสิบ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูดนตรี ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประกอบพิธี ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูอาจารย์ อันเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา” ณ บ้านเลขที่ 56/7 หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก คุณสุณี ทูลศิลป์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าจักสาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Workshop การทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร เข้าร่วมการ Workshop การทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัด Workshop ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัด Workshop ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การทำตะกร้าสานหวายเทียม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำการทำตะกร้าสานหวายเทียม วิทยากรโดย คุณสีนวล ชูศรี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้จัดทำเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ (E-Living Book) เผยแพร่ให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี เพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี เพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ระชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข และโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลงแนวใหม่ หัวข้อเรื่อง“กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัล”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมการสัมมนาและนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs)

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน Workshop ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมตามแบบประเมินของ Thai Stop Covid และขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยได้ดำเนินการทดสอบกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู”

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, อาจารย์ชนิกา จิตจักร, อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

Workshop ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน Workshop ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวน OKRs แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วานนี้ (17 ก.พ. 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 158 ทุน มูลค่า 492,000 บาท โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

วานนี้ (17 ก.พ. 64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการต้อนรับทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเข้าร่วมการประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ AI

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและ เพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ”วิทยากรโดย นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมชมการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการตามยุทธศาสตร์

วานนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามยุทธศาสตร์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และขั้นตอนการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์”

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์” ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP), การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Thai Aerospace) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายโดยการทำขนมไทยโบราณ

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ลานหน้าวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

“การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม DIY “การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ” ได้รับเกียรติจาก คุณนภารัตน์ จำเนียร และคุณศศินันท์ เล้าประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแผนการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอน ในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และชี้แจงความสำคัญของกิจกรรม โดยอธิการบดีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้บุคลากร ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษาให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และมอบหมายภาระงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และมอบหมายภาระงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการพระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมมอบหมายการดำเนินงาน บัณฑิตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวธัญวลัย แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ได้ประชุมมอบหมายการดำเนินงานให้กับบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(พื้นที่ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา พร้อมคณะ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนประถมสาธิต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับทีมงานจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน ที่เข้ามอบของ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ปีที่ 5 ฉบับที่ 34 วันที่ 29 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบันได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย:

วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ตัวแทนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน เข้ามอบของขวัญอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดี ให้การต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และทีมงาน ที่เข้ามอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับบทเพลงสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา ทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศเพื่อการจ้างงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย งบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างและปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 172 อัตรา แบ่งเป็นประเภท นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป โดยช่วยปฏิบัติงานดำเนินโครงการในพื้นที่ 15 ตำบล ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมผู้บริหารสถาบัน ได้มอบของที่ระลึกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของคณะ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของคณะ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

งานสื่อสารองค์กร ARU สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าของขวัญ แก่คุณเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยาคุณเกียรติยศ ศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมทบทวนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมทบทวนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สื่อมวลชน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สื่อมวลชน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 2/2563

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดประชุมรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม (รายวิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล และ บุคลากรงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หนูทอง ประธานเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 /2564

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 /2564 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

พิธีวางพานดอกไม้สด วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเฉพาะด้านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด - โรงงานอยุธยา มอบน้ำดื่มจำนวน 984 ขวด

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด - โรงงานอยุธยา มอบน้ำดื่มจำนวน 984 ขวด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ดำรงตำแหน่งแทน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ราชภัฏอยุธยา มอบน้ำดื่ม รพ.อ่างทอง ร่วมหนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มอบน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอ่างทองในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีรอยุธยา จัดประชุม online เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงจึงขอความอนุเคราะห์จากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

เข้ากราบน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปณฺญาโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ากราบน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 75 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปณฺญาโสภณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสภากาแฟ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์จากการจักสานปลาตะเพียน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง และคุณเสรี ชิวค้า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี”

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี” โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าภาพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการ Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบสองที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จึงสั่งดำเนินโครงการ Big Cleaning Day

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบันทึกเทปรายการ ที่นี่อยุธยา ของสถานีข่าวเอทีวี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ดร.ดวงภัค มอบเงิน 1 ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมฯมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนหลวง)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จาก ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ในโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NET สูงขึ้น นอกจากกนั้น ยังได้บริจาคข้าวสาร อารหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นกับทางโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 155 ขวด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดยมีอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธาน การประชุม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผศ.จันจิรา หาวิชา ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และอาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สอนน้องรู้รักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัยในชีวิต

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้”

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ “กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวรรณคดีไทยโดยใช้ฐานการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ และ รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาจนครบวาระ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องอาคารบ้านพลูหลวง คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ใน 4 ปี ข้างหน้าของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 3 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร จากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล 2. ผศ.ศุภกานต์ นานรัมย์ 3. นายสุรินทร์ ศรีสังข์งาม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีปิดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวปิดการสัมมนา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดประธานกล่าวเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระปีที่ 29 นับตั้งแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” ณ ลานโบราณสถานวัดไตรตรึง ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ “พระบารมีแผ่ไพศาล พระราชปณิธานปกเกล้าชาวอยุธยา” เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง 43 ครั้ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้โอวาท และร่วมสังเกตการณ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “HRM ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การจัดการนวัตกรรม และการทำงานแบบภาคีเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “HRM ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การจัดการนวัตกรรม และการทำงานแบบภาคีเครือข่าย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการท้องถิ่น”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร..ให้ประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายในกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร..ให้ประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน), รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมแข่งขันการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม นำนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดกลอนระดับภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันการประกวดกลอนสด ระดับประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การนำเสนอผลงานดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้นำเสนอผลงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรม KU Green@ เกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 “ศาสตร์พระราชา : รวมภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรไทย”

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดกิจกรรม KU Green@ เกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563 “ศาสตร์พระราชา : รวมภูมิปัญญา พัฒนาเกษตรไทย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) วิทยากรโดย นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการ ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการรู้รักษ์ สามัคคี และหน้าที่ของพลเมืองไทย ณ ห้อง 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 43108 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2563 วาระการประชุม เรื่อง รูปแบบและวิธีการใช้สื่อออนไลน์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลโดยใช้สื่อออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมวิถีไทย ในยุค New Normal” นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่อยู่ที่มุมมอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมวิถีไทย ในยุค New Normal” นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่อยู่ที่มุมมอง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมโครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถนำผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างสรรค์งานวิจัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563