ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมบุคลากร ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ได้เข้าร่วมประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2563 ประเด็น เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารฐาน TCI 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ หัวข้อ “กรุงเก่าที่เราสร้างได้ : อยุธยาที่เราอยากเห็น หลังการเลือกตั้งท้องถิ่น”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ หัวข้อ “กรุงเก่าที่เราสร้างได้ : อยุธยาที่เราอยากเห็น หลังการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวนำคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ครู และบุคลากรโรงเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

งานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนำเสนอโครงการของนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)”

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ณ โรงแรมอีส้านอีสาน บูทิค รีสอร์ท เขาใหญ่ บายอันดาคูร่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 7 Street Cover Dance (เต้นด้วยกัน มันส์ยกแก๊ง)

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ ครั้งที่ 7 Street Cover Dance (เต้นด้วยกัน มันส์ยกแก๊ง) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ค่ายภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว อาจารย์วิจิตรา โป๊ะฮง อาจารย์ชนิกา จิตจักร อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ ณ โรงเรียนวัดอินกัลยา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีรำบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดรำบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

นักวิจัยและนักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์"

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานโอกาสให้อธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภูมิปัญญาไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภูมิปัญญาไทย” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

สัมมนา เรื่อง แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ณ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ ณ ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผศ.อภิเชษฐ กาญจนดิฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุ ทองชุบ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทียูไนเต็ด จำกัด

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง รูปแบบและวิธีการใช้สื่อออนไลน์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลโดยใช้สื่อออนไลน์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ (28 พ.ย.63) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา” ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานด้านหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานประกันคุณภาพ จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ARUBI ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ARUBI ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก คุณพิกุล เจนกระบวน และคุณศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน จำนวน 37 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 4 ชั้นปี ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 “คชสารเกมส์” ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop ll

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop ll “ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ข้อมูลงานบริการและข้อมูลงานวิจัย”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 9/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารฐาน TCI 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

มอบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

การประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงส์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนคณะกรรมการ ITA ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้านำเสนอ ร่าง TOR 3 เรื่อง ดังนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการจัดหารายได้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

งานมอบแกรนด์เปียโนมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดงานมอบแกรนด์เปียโนมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้มีการเชิญศิลปินชื่อดัง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

เสวนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสวนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หัวข้อเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การศึกษารัฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การศึกษารัฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” ครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ อาจารย์ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ, คุณปิติมา นาคขำ, อาจารย์สมยศ คำแสง, อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส, อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง, อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์, และคุณอานนท์ แซ่แต้ มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 57 คน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินโดนีเซีย”

เมื่อพุธวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินโดนีเซีย” วิทยากรโดย อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม อาจารย์สาขาศิลปะการแสดง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีชอล์ค”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมสีชอล์ค”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Google Form

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Google Form สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ครม. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “AYUTTHAYA WORLD HERITAGE ARU RUN 2021”

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “AYUTTHAYA WORLD HERITAGE ARU RUN 2021” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

แสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมือง เพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุข ตามโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ครั้งที่ 6(156)/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสาตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า “เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563”

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า “เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563”

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคระกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

“กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง “กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยมีกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

การแสดง“ระบำกินรีร่อน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดการแสดง“ระบำกินรีร่อน” ในการเลี้ยงต้อนรับในงาน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020)

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT), Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น, IEEE Education Society, IEEE Thailand Section และ IEEE Education Society Thailand Chapter จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020) ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นำโดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมากรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ร่วมปิดบูธในงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมปิดบูธในงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย และหน่วยงานเครือข่ายได้เข้าเยี่ยมชม อุดหนุน และรับคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่เข้ารับ การบ่มเพาะในศูนย์จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประเภทโรงเรียน ให้กับ นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์ บุคลากรชำนาญการงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประเภทโรงเรียน ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นายชนกนันท์ เผินสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ชะตากรรมเด็กไทยในห้องเรียน : มุมมองต่อเหตุการณ์ครูทำร้ายเด็ก” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (วิศวกรสังคม)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน "ARU RUN 2021" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการพัฒนาอาชีพ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ใน “กิจกรรมต้นน้ำ : เวทีชาวบ้านเพื่อสำรวจความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” โดยมีกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Hight Impact Mentor Relationship"

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 งานสื่อสารองค์กร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Hight Impact Mentor Relationship" ทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันทรงพลังในการออกแนะแนวการศึกษา ให้กับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษา ARU Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เป็นทีมแนะแนวการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี ในการอบรมครั้งนี้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทง” โดยได้รับเกียรติจากผศ.จินดา นัยผ่องศรี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ และอาจารย์สุนันทา คะเนนอก เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวด science&technology smart idol 2020

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการประกวด science&technology smart idol 2020 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด science&technology smart idol 2020

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริพร ทิชาชาติ และอาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เป็นวิทยากรการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎี และมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยผ่านสถานการณ์จริง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการลงคะแนนหยั่งเสียง เพื่อคัดเลือกกรรมการประจำคณะจำนวน 4 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร ร่วมกับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 1-3 โดยการนำของอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2563

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิรินันท์ นุ้ยภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการปฐมนิเทศพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการปฐมนิเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครดังนี้ 1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด 2. ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic สำหรับนักศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการสอนภาษาจีน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020”

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020” รอบตัดสินโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 9 ท่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมี รองคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานประกันคุณภาพ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และทีมงาน เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 13/2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ครั้งที่ 13/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง) (ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานในโครงการการจัดการท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นำนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานในโครงการการจัดการท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทนพ.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบตัดสิน) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้สนับสนุนกิจกรรม ได้แก่

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 21.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020”

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2020” รอบคัดเลือกการแสดงความสามารถพิเศษ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล เป็นประธานการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2563

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานห้องสมุด โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร่วมโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว” และโครงการวิจัยเรื่องพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการอ่านพระธรรม “ใบไม้ในกำมือเดียว” และโครงการวิจัยเรื่องพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารงานภาครัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารงานภาครัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เผยแพร่โดย: งานสื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณาลัย 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณาลัย 2563” ให้กับ อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล บุคลากรสายวิชาการ และ นางภัทราภรณ์ ศรีประสงค์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเครื่องซีลปิดถุง และอบรมระบบการผลิตน้ำแกงส้มสำเร็จรูป

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แกงส้มสำเร็จรูปตราชฎาไทย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนิศานาฏ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบความสามารถพิเศษ)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี “EDU Freshmen 2020” (รอบความสามารถพิเศษ) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 31020 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ”

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ โดยให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องของการแต่งกาย การวางตัวและการแสดงออกอย่างเหมาะสม การรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ - ดนตรี)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดลพบุรี ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษา การทำนุบำรุงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ - ดนตรี)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมส่งมอบงานด้านหลักสูตร

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมส่งมอบงานด้านหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) วิทยากรโดย บริษัทจีที เทคโนโลยี จำกัด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

กิจกรรม “ปันรักให้น้อง”

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษา ARU Ambassador ร่วมกับ นักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายและงานสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรม “ปันรักให้น้อง” ณ โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งต่อโอกาสในการช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์รงรอง แรมสิเยอและอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ (อาจารย์ที่ปรึกษา) เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 วันวานที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ได้กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมให้โอวาท และขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการคณะ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและและแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงานบริการวิชาการและโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 7/2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 7/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีวิทยาและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีวิทยาและการปฏิบัติงานทางโบราณคดี” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

กิจกรรมไหว้ครูการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

casino Fick Geschichten
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมการจัดทำสื่อประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้จัดอบรมการจัดทำสื่อประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ โดยมีบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีธุรกิจ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชีธุรกิจ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย Connext ED ปี 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดาราศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

โครงการ ARU พบครูแนะแนว

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ARU พบครูแนะแนว โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษา ARU AMBASSADOR ให้การต้อนรับและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 150 หน่วยงาน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเป็น 150 หน่วยงาน ที่สนับสนุนขับเคลื่อน“บวร”ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21” ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

รับมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวเทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 เพื่อรายงานและกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

สัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normai”

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจเพื่ออนาคตในยุค “New Normai” โดยทีมที่ปรึกษาและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการตัดต่อวีดีโอบน Mobile Computer

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการตัดต่อวีดีโอบน Mobile Computer ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

การแข่งขัน e-Initiative HACKATHON

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ภายใน 17 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนใน 4 หัวข้อ “การมองเห็นปัญหารอบตัว”

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม จัดการเรียนในสัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ “การมองเห็นปัญหารอบตัว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ครั้งที่2)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ครั้งที่2) ได้รับเกียรติจาก ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นำโดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ คุณสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คุณอนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ดูแลทุนการศึกษา ร่วมต้อนรับนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า และโรงเรียนวัดบ้านป่า

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่า และโรงเรียนวัดบ้านป่า ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดรายวิชาแกนในหลักสูตร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรัฐประศาสนศาสตร์กับเคล็ดลับการสมัครงานและไขข้อข้องใจในที่ทำงาน”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักรัฐประศาสนศาสตร์กับเคล็ดลับการสมัครงานและไขข้อข้องใจในที่ทำงาน”

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

นิเทศทาเลนต์ (Nitade Talent) ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิเทศทาเลนต์ (Nitade Talent) ครั้งที่ 7 และการแสดงความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ สร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการที่มุมห้องสมุดสีเขียว

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง วิทยากรโดย นายณัฐวุฒิ ขอดทอง บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ใน 4 ปี ข้างหน้า ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 คน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สาธิตกตัญญูบูชาน้อมวันทา พระคุณครู ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสาธิตกตัญญูบูชาน้อมวันทา พระคุณครู ปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

อบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง “สถาปัตยกรรมท้องถิ่น คุณค่าอันควรอนุรักษ์”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง “สถาปัตยกรรมท้องถิ่น คุณค่าอันควรอนุรักษ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

งานวิจัยการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานการนำเสนองานวิจัยการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีเปิดนิทรรศการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) รุ่นที่ 1

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการอ่านสร้างชาติ มหกรรมหนังสือ เล่มละ 1 บาท

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสร้างชาติ” มหกรรมหนังสือ เล่มละ 1 บาท

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ ประโยชน์ และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ ประโยชน์ และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

เสวนาธุรกิจ “ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน” การรับมือของธุรกิจในยุค New Normal และการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะศูนย์วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ARUBI จัดเสวนาธุรกิจ “ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน” การรับมือของธุรกิจในยุค New Normal และการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการสัมมนา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้พระวิษณุกรรมและครูช่าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในการฝากตัวเป็นศิษย์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2563

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate Science and Technology Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 (The 6th Undergraduate Science and Technology Conference) ภายใต้หัวข้อ “Artificial Intelligence : A Modern Approach” โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ต้อนรับคณะคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 คณาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมประธานและเลขานุการสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมประธานและเลขานุการสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ และติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครูกับครูพี่เลี้ยงและครูนิเทศสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศึกษาสู่วิชาชีพครู และการติดตามโครงการตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายพีระยานุเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีคณะกรรมการโครงการร่วมดำเนินงานและลงพื้นที่นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา นอกจากนั้น ได้มีการนิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย น.ส.กนกวรรณ น้อยนาฝาย น.ส.ภัทราพร บุญมา และ น.ส. นันทิพร ศรีนวน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครูใหญ่ ร.ต.อ.สมภพ จิตเทวินลิขิต และคณะครูและนักเรียนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่โดย: สื่อสารองค์กร

วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563