ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 The National Symposium on Creative Fine Arts 2019 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ“ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันการศึกษา กว่า 15 สถาบัน จากทั่วประเทศเข้าร่วม และการแสดงผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัย/สร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัยและระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพของงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม