ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย นายประพันธ์ เธียรประยูร ปลัดอำเภอบางปะหันและว่าที่ร้อยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึงลักษณะการทางานในสายงานของตนเอง ทราบถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรอยากได้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม