ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ DIY โมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ DIY โมเดลรถพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง โรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียนวัดดาวคะนอง โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” โรงเรียนวัดนนทรีย์ โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม