ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,349 ราย วิทยากรโดย นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน ประกาศการลงทะเบียนล่าช้า ปฏิทินการศึกษา อนุมัติผลการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม