ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย คุณณปภัช เพ็งมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม