ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นำโดย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ประธานบริหารหลักสูตรการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 44 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสุข อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการคลังสินค้า

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม