ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะนำการดูและนักศึกษาใหม่ของคณะแก่ผู้ปกครอง ร่วมด้วยรองคณบดีให้การแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยการแนะนำหัวหน้าภาควิชา และประธานสาขาวิชา การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครอง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของคณะ ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา ซึ่งการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการประชุม โดยทางคณะยังจัดให้นักศึกษาใหม่ได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม