ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาควิชา ตามหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม