ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุม ในการนี้ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ โดย นายวิทยา บุรณศิริ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ อีกวาระ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม