ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ”

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ” ให้กับคณาจารย์ วิทยากรโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี พร้อมทีมวิทยากร เพื่อนำความรู้ไปใช้กับนักศึกษาและมีสรรถนะที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม