ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว”

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นางกันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกันจัดแถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว” ณ บริเวณวัดพระงาม ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีใจความโดยสรุปดังนี้ พื้นที่คลองสระบัว เป็นหนึ่งในคลองประวัติศาสตร์สายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น วัดพระงาม วัดเจ้าย่า วัดพระยาแมน เป็นต้น โดยเฉพาะวัดพระยาแมนที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยนั้น มีความเชื่อมโยงกับวัดบรมพุทธาราม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา และในพื้นที่ ตำบลคลองสะบัว ถือเป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังสืบทอดต่อๆ กันมา เช่น การสลักหิน การปั้นหม้อ การทำอิฐ จึงถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวคลองสระบัวในวันนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกัน เป็นการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ที่จะผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนภายในตำบลคลองสระบัวดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้วยการฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด การลงทุน และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม