ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย"

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย" ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ได้รับการพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดีและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม