ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดโครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 130 คน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ที่ได้มาตรฐาน ลได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการใช้ในห้องเรียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม