ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“การแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ระดับภาค

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “การแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีตัวแทนเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษาจากโรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ร่วมนำเสนอผลงาน สื่อวีดีโอ ภาพวาด ภาพถ่าย เป็นต้น ภายหลังจากการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ และกิจกรรมที่ 2 การอบรมขยายผลเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในโรงเรียนและผลงานสื่อสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนภายหลังจากการอบรม จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม