ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรมและการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการทำกิจกรรม และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม