ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

บายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 31021 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และศิษย์เก่าได้มาให้ความรู้และคำแนะนำให้กับน้องๆ เกี่ยวกับทางด้านการเรียนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม