ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เป้าหมาย หรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย ได้มีกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปี 2561 – ปัจจุบัน รวมทั้งชี้แจงการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2563 นำโดย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม