ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มาร่วมกิจกรรมรับฟังการถอดบทเรียนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่เป้าหมาย หรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย ได้มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในปี 2561 – ปัจจุบัน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2563 โดยมี ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก และ อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา นางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา งานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม