ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเก็บข้อมูลการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม ให้การสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง การสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม 2.ครู-อาจารย์ผู้สอน 3.ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.ต้น จำนวน 5 คน ร่วมกับคณะอาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาฯ ได้เก็บข้อมูลจากโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนำมาประเมินผล ถอดบทเรียนและสังเคราะห์โมเดลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการนำโมเดลการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม