ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระพิจารณาเรื่องการวางแผนการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 การวางแผนการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเครือข่าย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสระบุรี และปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน “ARU พบครูแนะแนว” โดยงานสื่อสารองค์กร ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม