ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พุฒิพงษ์ แปงใจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม