ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “Sex เพศสภาพ กับสังคมไทย”

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 “Sex เพศสภาพ กับสังคมไทย” ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย อาจารย์อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการอิสระ, ผศ.ศุภกาณฑ์ นามรัมย์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และอาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน อาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดแทรกบริบทต่างๆ ของสังคม เกิดความเข้าใจของคนไทยต่อกรอบความคิดเรื่องเพศ (SEX) ความหลากหลายทางเพศ ในสังคมไทยปัจจุบัน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมกันเสวนาและให้ความรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม