ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะครุศาตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี และ ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม