ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 14) สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม