ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาวิชาชีพบริการการศึกษา

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นำโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพบริการการศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง โดยได้รับเกียรติจาก นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียรรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม