ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางชีววิทยา โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการปฏิบัตงานตามแผนงานที่วางไว้ และมีการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม