ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ สสวท. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ สสวท. ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์ปัทมพรรณ บุญประคม และอาจารย์ชนาณัศ นุกูลอุดมพานิชย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้จัดแสดงผลงานทางด้านกระบวนการ Active Learning ผ่านการ Coding ชุดอุปกรณ์ Micro : Bit โดยการโชว์ผลงานหัวร้อน และผลงานบ้านอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีครูผู้สอนและนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าชมการแสดงผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การปฎิบัติการตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม