ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเสริมทักษะและอาชีพนักศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป.

ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นำโดยสมเกียรติ แดงเจริญ เลขาหลักสูตรการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะและอาชีพนักศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป. วิทยากรโดย อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ กศ.บป รุ่น 2558 – รุ่น 2560 จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรม ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการตลาดในยุคไทยแลนด์ 4.0 และให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ SME’ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม