ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุม คือ 1.การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 2.การส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 และการแก้ไข 3.การแต่งกายและระเบียบวินัยของนักศึกษา 4.ปัญหาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษา 5.กำหนดการส่งงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษา6.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม